Historisk arkiv

Pressemeldinger

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank.

Det vil si at kravet vil være 2 pst. fra 31. desember 2017 i henhold til departementets beslutning i desember i fjor. Kravet er i dag 1,5 pst.

Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp.

Norges Bank skal hvert kvartal gi råd til departementet om nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet. Norges Bank har i brev 13. desember 2017 gitt råd om at bufferkravet bør holdes uendret på 2 pst. fra utgangen av 2017, og bl.a. pekt på at det har bygget seg opp finansielle ubalanser i Norge som følge av vedvarende oppgang i husholdningenes gjeldsbelastning og sterk vekst i eiendomspriser over lengre tid. Norges Bank viser også til at nedgangen i boligprisene i år har redusert fallhøyden i boligmarkedet, men at det vil ta tid før sårbarheten i husholdningssektoren reduseres. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 4/17. Finanstilsynet har i brev 13. desember 2017 sluttet seg til Norges Banks råd.

 

Les mer: