Historisk arkiv

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene holdes uendret, i tråd med råd fra Norges Bank. Det vil si at kravet fortsatt vil være 2 pst. i henhold til departementets beslutning i desember 2016.

Formålet med det motsykliske kapitalbufferkravet er å gjøre bankene mer solide og robuste overfor utlånstap. Det vil dempe faren for at bankene skal redusere sin kredittgivning i en nedgangskonjunktur. Bankene bør holde en motsyklisk kapitalbuffer når finansielle ubalanser bygger seg opp eller har bygd seg opp.

Norges Bank skal hvert kvartal gi råd til departementet om nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet. Norges Bank har i brev 20. juni 2018 gitt råd om at bufferkravet bør holdes uendret på 2 pst., og peker bl.a. på at oppsvinget i norsk økonomi og fortsatt lave renter gir en risiko for høy boligprisvekst fremover. Det kan føre til at gjeldsveksten og sårbarheten i husholdningssektoren igjen tiltar. På den annen side viser Norges Bank til at en økning i rentenivået vil bidra til å dempe gjeldsveksten. Norges Bank peker videre på at den høye prisveksten de siste årene i markedet for næringseiendom har økt risikoen for et markert verdifall lenger frem. Dersom prisene på bolig og næringseiendom skulle fortsette å vokse slik at de finansielle ubalansene øker, kan det etter Norges Banks vurdering tale for å øke kravet til motsyklisk kapitalbuffer. Norges Banks beslutningsgrunnlag er offentliggjort i Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet 2/18.

Finanstilsynet har i brev 20. juni 2018 sluttet seg til Norges Banks råd.

Les mer: