Forskrift om endring av forskrift om nivå på motsyklisk kapitalbuffer

Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2016 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 14-3.

I

I forskrift 12. desember 2013 nr. 1440 om nivå på motsyklisk kapitalbuffer gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

Banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, skal ha en motsyklisk kapitalbuffer bestående av ren kjernekapital som skal utgjøre 1,5 prosent. Fra 31. desember 2017 skal den motsykliske kapitalbufferen utgjøre 2 prosent.

II

 Forskriften trer i kraft straks.