Historisk arkiv

Bankene bør ikke dele ut utbytte nå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Virusutbruddet har ført til det sterkeste tilbakeslaget i norsk og internasjonal økonomi på mange tiår, og usikkerheten om det videre forløpet er stor. Mange virksomheter er kommet i gang igjen, men det er fortsatt risiko for at den økonomiske utviklingen kan vise seg svakere enn ventet, for eksempel ved nye store smitteutbrudd. Godt kapitaliserte banker er en forutsetning for at bankene skal kunne dekke store tap og fortsette å gi lån til bedrifter og husholdninger. Det er derfor viktig at de holder tilbake overskuddsmidler nå.

– Selv om vi i de siste månedene har sett tegn til oppgang i norsk og internasjonal økonomi, er faren langt fra over. Jeg legger derfor til grunn at norske banker venter med å dele ut utbytte eller kjøpe tilbake aksjer til usikkerheten er ytterligere redusert, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Finansdepartementet uttrykte i mars en klar forventning om at norske banker og forsikringsforetak venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert. I juli redegjorde departementet for hvordan norske myndigheter etterkommer en anbefaling fra Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) om å be foretak i finanssektoren om å avstå fra å dele ut overskuddsmidler i lys av den økonomiske usikkerheten.

ESRBs anbefaling retter seg mot alle finansforetak uavhengig av deres økonomiske stilling. ESRB peker imidlertid på at gjennomføringen bl.a. bør ta hensyn til hvordan ulike finansforetak kan påvirke finansiell stabilitet. Finansdepartementet viser til at særlig større norske banker samlet sett har stor betydning for stabiliteten i det finansielle systemet, og til at myndighetens forventning om utsatte utbyttebetalinger også må ses i sammenheng med reduserte kapitalkrav. Departementet har redusert kravet til motsyklisk kapitalbuffer i bankene.

Også forsikringsforetakene påvirkes av usikkerheten, bl.a. gjennom det lave rentenivået, men det er mindre grunn til å tro at de står overfor den samme høye risikoen som bankene. Forsikringsforetakenes kapitalkrav har heller ikke blitt redusert. Forsikringsforetakene må derfor i større grad kunne basere sin overskuddsdisponering på grundige analyser av egen soliditet.

– Vi har til nå klart oss forholdsvis godt gjennom krisen, og norske banker er blant de mest solide i Europa. Å beholde kapitalen i bankene i den tiden vi nå går inn i, gir et godt utgangspunkt både for bankene og for norsk økonomi til å håndtere de utfordringene som kan ligge foran oss, sier finansministeren.

Les mer: