Historisk arkiv

Banker og forsikringsforetak bør holde tilbake overskudd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet om finansforetakenes disponering av overskudd for 2019, som svar på et brev fra Finanstilsynet om samme tema. Departementet vil ikke nå fastsette forskrift om begrensning i de norske finansforetakenes adgang til å dele ut overskuddsmidler, men uttrykker i svarbrevet en klar forventning om at finansforetak venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.

– Jeg legger til grunn at finansforetakene har tatt inn over seg alvoret i den økonomiske situasjonen og forventer at foretakene utsetter beslutninger om utbytter til aksjonærer. Vi er i en ekstraordinær situasjon og det er viktig at også banker og forsikringsforetak er føre var og ikke gjennomfører disposisjoner som svekker selskapenes soliditet, sier finansminister Jan Tore Sanner.

– En forskriftsendring som forbyr utbytte er en svært streng inngripen overfor både banker og forsikringsselskap, og vil ramme alle likt. Det vil også gå ut over små sparebanker og det vil medføre at gaver til lag og foreninger ikke kunne gis nå. Etter en helhetsvurdering har jeg derfor konkludert med at et forbud gjennom forskrift ikke er riktig virkemiddel på dette tidspunktet, sier Sanner.

I brevet utelukker imidlertid ikke Finansdepartementet at det kan være aktuelt med en forskrift på et senere tidspunkt. Dersom det skulle bli nødvendig ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet, vil departementet vurdere behovet for å fastsette en forskrift om begrensning i norske finansforetaks adgang til å dele ut overskuddsmidler.

Les mer: