Finansforetakenes disponering av overskudd for 2019

Vi viser til brev fra Finanstilsynet 24. mars 2020 til departementet om finansforetakenes disponering av overskudd for 2019.

Departementet slutter seg til Finanstilsynets vurdering av den ekstraordinære situasjonen som nå gjør seg gjeldende, der det er stor usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og i finansmarkedene i ukene fremover. Bankene kan bli påført betydelige tap, lavere rente og fall i verdien av eiendeler kan gjøre det mer krevende for livsforsikringsforetakene å møte framtidige forpliktelser, og skadeforsikringsforetakene kan bli påvirket som følge av økte erstatningsutbetalinger.

Den økonomiske utviklingen i finansforetakene vil i stor grad være avhengig av utviklingen i norsk økonomi, som det som nevnt er stor usikkerhet om den nærmeste tiden. I en slik situasjon mener departementet det er klare økonomiske fordeler for det enkelte foretak ved å utsette beslutninger om utbytte til informasjonsgrunnlaget er bedre.

Departementet er enig med Finanstilsynet i at det nå er viktig at norske banker og forsikringsforetak ikke gjennomfører disposisjoner som svekker soliditeten. Utviklingen i norsk økonomi er avhengig av at finansforetakene er solide og kan tilby lån og andre finansielle tjenester til bedrifter og husholdninger. God soliditet og forsvarlige utbyttebeslutninger er en fordel også for finansforetakene gjennom bl.a. bedre finansieringsvilkår. Departementet forventer derfor at finansforetakene venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.

Vi viser i denne sammenheng også til Finanstilsynets brev 16. mars til styrene i alle banker og forsikringsforetak, der Finanstilsynet uttrykte en forventning om at foretakenes styrer foretar en ny vurdering av overskuddsdisponeringen for resultatåret 2019 med utgangspunkt i krisen og den økonomiske usikkerheten som nå foreligger. Vi viser videre til at finanstilsynsmyndigheten i Sverige (Finansinspektionen) 24. mars kunngjorde at den ville sende brev til alle svenske banker med oppfordring om ikke å dele ut overskuddsmidler.

Dersom det skulle bli nødvendig ut fra hensynet til å fremme finansiell stabilitet, vil departementet vurdere behovet for å fastsette en forskrift om begrensning i norske finansforetaks adgang til å dele ut overskuddsmidler.


Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Siren Solhaug
avdelingsdirektør