Forsiden

Historisk arkiv

ESRB anbefaler at finansforetakene holder tilbake overskudd under Covid-19-pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) offentliggjorde 8. juni en anbefaling til nasjonale myndigheter om å be banker, verdipapirforetak, forsikringsforetak og sentrale motparter om å avstå fra å dele ut overskuddsmidler i lys av den økonomiske usikkerheten som følge av Covid-19-pandemien.

Anbefalingen omfatter å avstå fra utdeling av utbytte, tilbakekjøp av aksjer og gi opptjening av variabel godgjøring til enkelte ansatte minst frem til 1. januar 2021. Formålet med anbefalingen er å opprettholde god soliditet i finansforetakene for å dempe systemrisiko og bidra til den økonomiske gjeninnhentingen.

Finansdepartementet har i dag sendt en meddelelse til ESRB som redegjør for hvordan norske myndigheter etterkommer anbefalingen. Departementet viser i meddelelsen til en pressemelding 25. mars i år, der departementet uttrykker en klar forventning om at norske banker og forsikringsforetak venter med utdeling av utbytte mv. til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert. Som omtalt i dagens meddelelse, gjelder dette også tilbakekjøp av aksjer, selv om denne formen for overskuddsutdeling ikke ble eksplisitt nevnt i pressemeldingen i mars. Departementet viser i meddelelsen også til at Finanstilsynet har bedt finansforetakene og verdipapirforetakene om å gjennomgå sine godtgjøringsordninger og påse at spesielt den variable delen fastsettes konservativt.

Les mer: