Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Stort løft for pasientens netthelsetjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår et betydelig løft for den nasjonale e-helseutviklingen. Det foreslås en styrking på 373 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020. Digitaliseringstakten i helsetjenesten skal øke. Det legges blant annet til rette for en bedre utnyttelse av våre felles helsedata.

- Norge har omfattende og verdifulle helsedata som er bygget opp over lang tid. Regjeringen ønsker å gjøre disse lettere tilgjengelig for forskere og andre som har behov for å analysere helsedata. Helseanalyseplattformen vil kutte ned på unødvendig byråkrati og tidstyver. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 131 millioner kroner, sier helseminister Bent Høie.

Regjeringen foreslår at det settes av 84 millioner kroner til et standardisert språk for strukturering av informasjon i journalsystemene i helse- og omsorgstjenesten. Dette er en viktig del av arbeidet med Helseplattformen (se faktaboks).

- Et felles, standardisert språk vil gi bedre pasientsikkerhet, samhandling og kunnskaps- og forskningsgrunnlag ved at helsefaglige opplysninger kan dokumenteres, formidles og forstås på en entydig måte, sier Høie.

I tillegg foreslår regjeringen å øke med 20 millioner til å modernisere helse- og omsorgssektorens del av Folkeregisteret. Dette vil gi sektoren bedre tilgang til oppdaterte folkeregisteropplysninger. Digitale meldinger om død og fødsel skal gi raskere og bedre oppdatering av Folkeregisteret.

Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger og helsenettet skal styrkes. Digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren fører til at bruken av nasjonale e-helseløsninger, slik som helsenorge.no, øker.

- For å sikre at vi fortsatt skal ha stabile og trygge tjenester med god funksjonalitet, går vi derfor inn for å øke bevilgningene med 138 millioner kroner, sier Høie.

Helseplattformen skal innføre ny, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Journalen skal følge pasienten i alle møter med helse- og omsorgstjenesten. Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Over 400 personer jobber for å få en smidig oppstart av den nye elektroniske journalløsningen i Midt-Norge. Etter planen vil Trondheim kommune og St. Olavs hospital som de første aktørene ta i bruk den nye løsningen fra slutten av 2021.