Historisk arkiv

Økt pasientbehandling i sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen legger til grunn at sykehusene vil være tilbake i mer normal drift i 2022. Samtidig har ventetidene økt på grunn av koronapandemien. Regjeringen foreslår å styrke sykehusene med 1,6 milliarder kroner for å øke pasientbehandlingen.

– Vi foreslår å styrke sykehusbudsjettene for å øke pasientbehandlingen. Ventetidene ble redusert med 14 dager fra 1. tertial 2013 til 1. tertial 2021. Som følge av koronapandemien har imidlertid ventetidene i spesialisthelsetjenesten økt. Overgangen til en mer normal drift i sykehusene legger til rette for at ventetidene kan reduseres sammenliknet med situasjonen i 2020 og 2021, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningene i sykehusene med 1,6 milliarder kroner i 2022. Samtidig er ekstraordinære bevilgninger i Saldert budsjett 2021 på 4,8 milliarder kroner grunnet covid-19 ikke videreført i 2022.

Med en budsjettert aktivitetsvekst på 1,4 prosent neste år gis det rom for å håndtere demografikostnadene på 1,2 prosent. Veksten er regnet fra saldert budsjett 2021 fratrukket ekstraordinære aktivitetsbevilgninger i 2021 begrunnet med pandemien.

– Vi har fjernet aktivitetstaket for sykehusene og økt den innsatsstyrte finansieringen. Det gjør at sykehus som klarer å effektivisere driften har mulighet til å øke aktiviteten ut over 1,4 prosent, sier Høie.

Ny inntektsmodell

Regjeringen foreslo i 2021 å innføre en ny inntekstmodell mellom staten og helseregionene. Modellen innføres over to år gjennom inntektsvekst i 2021 og 2022. For 2022 foreslås det 150 millioner kroner til dette. Dette er inkludert i beløpet på 1,6 milliarder kroner.

– En ny inntektsmodell legger til rette for likeverdige spesialisthelsetjenester til pasienter over hele landet. Formålet med å innføre den nye modellen gjennom inntektsvekst er at ingen helseregioner skal tape inntekter som følge av ny fordelingsmodell, sier Høie.