Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017:

Kortere ventetid og økt kvalitet i sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen fortsetter å prioritere pasientbehandlingen og foreslår å styrke sykehusene med 1888 millioner kroner i 2017.

– Regjeringens budsjettforslag bidrar til å ruste sykehusene for fremtiden og til å redusere unødvendig venting for pasientene. Det er nødvendig for å skape pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vekst i pasientbehandling

Veksten på 1888 millioner kroner legger til rette for en økning i all pasientbehandling på om lag 2,1 prosent. Dette er en fortsatt høy budsjettert aktivitetsvekst.

– Regjeringen har lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen i våre fire budsjetter, sammenlignet med hva de rødgrønne fikk vedtatt gjennom sine åtte. Dette har ført til redusert ventetid på 11 dager og 56 000 færre i helsekø sier Høie.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern

Regjeringen viderefører den gylne regel som legger til rette for at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn vanlig sykehusbehandling.

Det foreslås å bevilge 5 millioner kroner til å etablere pakkeforløp innen psykisk helse og rus-området. I alt 22 forløp på området er planlagt utviklet og implementert innen 2020. Det er forutsatt et nært samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner, fagmiljøer og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Dette viser at denne regjeringen har sørget for et taktskifte i behandlingstilbudet for mennesker med rusavhengighet og psykiske helseutfordringer, sier Høie.

Etablering av protonbehandling

Regjeringen vil sikre at det etableres protonbehandling i Norge. Det foreslås 75 millioner kroner i investeringstilskudd i 2017 for å komme i gang med arbeidet. De regionale helseforetakene får i oppdrag å planlegge for ett senter innen 2022, og videre etappevis utbygging, avhengig av kapasitetsbehov og utvikling i behandlingsteknologi. Utbyggingen av protonbehandling finansieres med 30 prosent tilskudd og 70 prosent statlig lån.

Fritt behandlingsvalg

Altfor mange pasienter venter fortsatt altfor lenge på behandling mens det er ledig kapasitet både på offentlige og private behandlingssteder. Nå skal ventetiden ytterligere ned og valgfriheten opp. Dette gjør vi ved å ta i bruk et mangfold av aktører i offentlig og privat sektor.

Fritt behandlingsvalg-reformen i spesialisthelsetjenesten ble innført i 2015. Fritt behandlingsvalg er en bred reform som skal redusere ventetidene, øke valgfriheten og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Samtidig har offentlige sykehus fått økt frihet til å til å behandle flere pasienter.

Private som tilfredsstiller kravene kan innenfor definerte fagområder levere helsetjenester til en fastsatt pris. Regjeringen vil styrke helsetilbudet til personer innenfor rus og psykisk helse. Derfor innføres reformen først for rusbehandling og psykisk helsevern.

I tillegg har enkelte tjenester innenfor somatikk vært inkludert. Fra 2017 utvides ordningen til å omfatte flere somatiske tjenester.

Utgiftene er anslått til 200 millioner kroner i 2017. Det er knyttet usikkerhet til anslaget.

Regjeringen investeringer i sykehusene

Regjeringen foreslår å gi lån fire nye byggeprosjekter i 2017. De fire prosjektene har en samlet låneramme på ca. 8 millartder kroner. I 2017 utbetales det 363 millioner kroner i lån til disse prosjektene. Totalt utbetales det 1566,8 millioner kroner i lån i 2017.

- Til sammen utgjør dette store sysselsettingstiltak. Dette sikrer jobber og gir trygghet til mange familier, sier Bent Høie

Det foreslås å gi lån på til sammen 363 millioner kroner til fire nye store byggeprosjekter i 2017. Dette gjelder:

  • 80 millioner kroner til nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus, med en låneramme på 567 millioner 2017-kroner, som utbetales i perioden 2017–2020.
  • 175 millioner kroner til nytt sykehus i Stavanger, med en låneramme på 5 930 millioner 2017-kroner, som utbetales i perioden 2017–2023.
  • 18 millioner kroner til oppgradering av sykehuset i Helse Førde, med en låneramme på 1 125 millioner 2017-kroner, som utbetales i perioden 2017–2025.
  • 90 millioner kroner til oppgradering av sentralblokka ved Haukeland sjukehus i Helse Bergen, med en låneramme på 370 millioner 2017-kroner, som utbetales i perioden 2017–2020.