Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017

Regjeringen foreslår en kraftig styrking av integreringsarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår samlet 484,9 millioner kroner til styrking av integreringstiltak i 2017. Tiltakene følger blant annet opp føringene som ble gitt i stortingsmeldingen om integrering om at tiden i mottak skal benyttes effektivt, og at bosetting og målrettet kvalifisering til arbeidslivet skjer raskt etter vedtak om opphold.

– Regjeringen følger opp og gjennomfører tiltakene fra stortingsmeldingen om integrering, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP). 

Regjeringen har i 2017-budsjettet prioritert viktige tiltak som blant annet områdesatsing på Grønland i Oslo, innføring av 50 timer kultur og samfunnskunnskap i mottak, videreføring av integreringsmottak, videreføring av ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger og etablering av hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med etterspurt kompetanse.

Integreringsmottak i fem kommuner

– Det er et mål for regjeringen at de som får beskyttelse i Norge raskt kommer i arbeid og kan bidra i det norske samfunnet. Derfor etablerer regjeringen fem integreringsmottak, i Steinkjer, Larvik, Bodø, Kristiansand og Oslo. Det vil bli stilt tydelige krav til deltakelse og egeninnsats av beboerne i mottakene, sier innvandrings- og integreringsministeren.

Etablering av integreringsmottak var et av de viktigste tiltakene i integreringsmeldingen. De første integreringsmottakene skal være på plass i løpet av 2016. Regjeringen foreslår å sette av 19,9 millioner kroner til integreringsmottakene i 2017.

– Hvert integreringsmottak vil utvikle en egen modell for blant annet organisering, drift og måter å jobbe og samarbeide på. Innenfor de ulike modellene skal det tas i bruk incentiver og sanksjoner som kan motivere beboere til innsats og til å oppnå resultater. De som ikke følger opp, vil bli flyttet til et ordinært mottak. Vi stiller tydelige krav til egeninnsats, sier Listhaug.

Opplæring i kultur og samfunnskunnskap for asylsøkere

Regjeringen vil innføre opplæring i kultur- og samfunnskunnskap for asylsøker i mottak fra 1. januar 2017, og vil sette av 23,3 millioner kroner til tiltaket i 2017. Asylsøkere kan få inntil 50 timer opplæring i kultur- og samfunnskunnskap. Opplæringen kommer i tillegg til norskopplæring for asylsøkere i mottak.

– Opplæringen i kultur- og samfunnskunnskap skal gi asylsøkere grunnleggende kjennskap til det norske samfunnet, sier Listhaug.

Bosetting av flyktninger – ekstratilskudd også i 2017

– Kommunene har bosatt mange flyktninger de siste årene. Nå må de fortsette å holde bosettingen på et høyt nivå. Regjeringen foreslår derfor å gi ekstratilskudd til bosettingskommuner også i 2017, sier Listhaug.

I 2015 og 2016 har regjeringen hatt en ordning med et generelt ekstratilskudd til kommunene ved bosetting av flyktninger. I 2016 får også kommuner ekstratilskudd på 100 000 kroner per bosatte enslige mindreårige. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 at ekstratilskuddene videreføres.

En tryggere hverdag på Grønland i Oslo

Regjeringen foreslår en tiltakspakke på 17 millioner kroner for å redusere kriminalitet samt bedre levekår for beboere i området.

Oslo politidistrikt og Oslo kommune beskriver en situasjon på Grønland i Oslo som er bekymringsfull, med økt fattigdom og kriminalitetsutvikling i visse grupper.

– Regjeringen tar situasjonen i Oslo på største alvor, og vil samarbeide med kommunen om tiltak som kan føre til en mer positiv utvikling i området. Her vil blant annet aktivitetstilbud til barn og unge, informasjonstiltak og kvalifiserende tiltak være viktig, i tillegg til at politiets tilstedeværelse styrkes, sier innvandrings- og integreringsministeren.

Regjeringen vil sette av 17 millioner kroner som skal gå til kriminalitetsforebyggende og integreringsfremmende arbeid i området. 7 millioner kroner av disse skal gå til politiets arbeid.