Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2017

Satsing på kriminalomsorgen – økt kapasitet og bedre behandlingstilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen styrker kriminalomsorgen for å redusere soningskøene og gi bedre tilbud til de innsatte. Regjeringen foreslår også å opprette skjermede og tilpassede plasser for kvinnelige innsatte.

Siden regjeringen tiltrådte er soningskøen redusert fra nesten 1 300 dommer til om lag 350 dommer. Men det er fortsatt behov for flere plasser med høy sikkerhet.

– Nå tar vi ytterligere grep for å møte utfordringene. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene med 60 millioner kroner for å utvide kapasiteten til straff og varetekt, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).  

Nytt fengsel i Agder

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016, bevilget Stortinget 15 millioner kroner til prosjektering av nytt fengsel i Agder. Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til videre prosjektering av fengselet.

Det planlegges en samlet kapasitet på om lag 300 plasser. Fengselet skal ha to avdelinger som lokaliseres i Mandal og Froland. Prosjekteringen er igangsatt, og det arbeides for rask framdrift i etableringen av fengslene.

Nytt fengsel i Agder vil ha en positiv effekt på soningskøen, vil bidra til at politiet får varetektsplasser ved behov, og vil samtidig ha en god effekt på arbeidsmarkedet i regionen.

Økt bruk av fotlenke

De som soner med elektronisk kontroll (EK), også kalt fotlenke-soning, har gode resultater på blant annet tilbakefall. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner i 2017 til å utvide EK. Bevilgningen vil gi rom for å øke kapasiteten med om lag 40 plasser. Målgruppen for ordningen utvides ikke.

Helse- og rusbehandlingstilbud i fengsel

For å styrke mulighetene for tilbakeføring til et kriminalitetsfritt liv utenfor fengsel, iverksetter regjeringen tiltak som tar tak i innsattes levekårsproblemer. Tilbudet til innsatte med rusproblemer skal styrkes, og det skal bli økt tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Regjeringen foreslår å bevilge 12 millioner kroner til å etablere tre nye stifinnerenheter for rusbehandling i kriminalomsorgen. Enhetene skal ligge i fengslene Bjørgvin, Eidsberg og Trondheim. Det finnes i dag stifinnerenheter i Oslo fengsel for menn og ved Bredtveit fengsel for kvinner.

Eksisterende tilbud dekker ikke behovene til innsatte med rusproblemer. Det er et behov for spesialisthelsetjenester i fengsel for å forberede og påbegynne et sammenhengende behandlingsløp, og regjeringen foreslår derfor å bevilge 10 millioner kroner til å styrke fengselshelsetjenestene.

Fengselshelsetjenesten og kriminalomsorgen rapporterer om begrenset tilgang til helse- og omsorgstjenester i fengsel. På denne bakgrunn er det i Prop. 15 S (2015–2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) lagt til grunn at regjeringen vil styrke det polikliniske tilbudet innen psykisk helsevern i fengslene for å tilby tjenester innen både tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern.

Regjeringen vil også styrke primærhelsetjenestetilbudet i fengslene.

Kvinnelige innsatte – skjermede og tilpassede plasser ved Kongsvinger fengsel

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for å forbedre sonings- og varetektsforholdene for kvinnelige innsatte. Et ledd i dette arbeidet er å etablere flere avdelinger forbeholdt kvinnelige innsatte som skal utvises.

Justis- og beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet legger til rette for å omgjøre gamle Kongsvinger fengsel, avdeling G, til plasser tilpasset utenlandske kvinnelige innsatte som skal utvises. 20 fengselsplasser med høy sikkerhet blir dermed etablert for denne gruppen. Avdelingen skal motta både domssonere og varetektsinnsatte.

Det er et økende antall kvinner i fengsel som ikke er norske statsborgere, og som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunnet etter løslatelse. Denne gruppen har behov for en annen oppfølging og innhold i straffegjennomføringen enn øvrige innsatte.

Plassene som var vært brukt for kvinnelige innsatte ved Drammen fengsel overføres til Kongsvinger. Dette vil gi et bedre tilbud til kvinnelige innsatte. Avdelingen ved Kongsvinger fengsel er bedre skjermet og kan tilby et bedre innhold tilpasset både kvinner og utenlandske innsatte.