Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2018

Et mer moderne sivilforsvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår at Sivilforsvaret styrkes med 13,3 millioner kroner til anskaffelse av nytt utstyr og med 9,4 millioner kroner til en ny godtgjøringsordning for Sivilforsvaret.

– Sivilforsvaret må ha tilstrekkelig og relevant materiell for å kunne ivareta sitt viktige samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte, og de som deltar må ha ordninger som sikrer at sivilforsvarstjenesten ikke blir en betydelig økonomisk belastning for den enkelte., sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP).

Nytt utstyr

Det er et mål for regjeringen å modernisere og forsterke den sivile kriseberedskapen i Sivilforsvaret. Med unntak av mobile forsterkningsenheter og innsatsuniformer, har Sivilforsvaret et stort behov for materielle oppgraderinger. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 13,3 millioner kroner til anskaffelse av nytt utstyr.

Ny godtgjøringsordning

– Sivilforsvaret har hatt utfordringer med at tjenestepliktige søker fritak fordi det går utover privatøkonomien deres. Det har også ført til at det er mangel på befal. Med det nye forslaget vil de få kompensert en vanlig inntekt i sin helhet. På sikt vil dette gi oss et mer slagkraftig sivilforsvar. Man skal ikke tape penger på å gjøre en plikttjeneste for samfunnet, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Tjenesteplikt er fundamentet for Sivilforsvarets virksomhet, og de tjenestepliktige har krav på økonomisk godtgjørelse for den tjenesteinnsatsen de gjør. Tiltaket skal sikre at personer som er pålagt tjenesteplikt i Sivilforsvaret, og som må forlate sine ordinære forpliktelser til fordel for pålagt tjeneste, får en rimelig og rettferdig godtgjøring av sin innsats.

Ordningen vil gi økt forutberegnelighet for de tjenestepliktige ved enklere og mer tilgjengelige regler og likebehandler tjenestepliktige på tvers av etater.

Samlet gir regjeringens styrking av bevilgningene et mer styrket og mer moderne sivilforsvar, og en bedring i beredskapen i hele landet.