Historisk arkiv

Ekspertgruppe vil ha mer realfag i barnehagen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Mer vektlegging av matematikk og naturfag i barnehagen er et av forslagene fra Ekspertgruppen for realfagene. – Vi tar med oss innspillene fra ekspertgruppen inn i arbeidet med en ny realfagsstrategi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Mer vektlegging av matematikk og naturfag i barnehagen er et av forslagene fra Ekspertgruppen for realfagene. – Vi tar med oss innspillene fra ekspertgruppen inn i arbeidet med en ny realfagsstrategi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Regjeringen vil i 2015 lansere en ny, nasjonal realfagsstrategi. Strategien skal både bidra til å heve det generelle kompetansenivået i realfag, og få flere elever til å prestere på de høyeste nivåene.

– For å få innspill til dette arbeidet opprettet vi før sommeren en ekspertgruppe for realfagene. Nå har vi fått ekspertgruppens rapport, og jeg ser frem til å lese den nøye, sier Røe Isaksen.

Rapporten gir en grundig situasjonsbeskrivelse av realfag i det norske utdanningssystemet, med hovedvekt på grunnskole og barnehage. Den kommer også med flere konkrete forslag til hvordan norske elever skal bli bedre i matematikk og naturfag:

 • Arbeid med realfag bør starte allerede i barnehagen, fordi barn er nysgjerrige og vitebegjærlige fra tidlig alder.
 • Norske barn har svake ferdigheter innenfor telling og antall. Dette er et område som er svært viktig for senere matematisk forståelse.
 • Undervisningen i norske klasserom bør bli mer variert, med mer bruk av muntlige aktiviteter.
 • Bruk av utforskende arbeidsmåter fremmer elevenes evne til kritisk tenkning.

Les hele rapporten her 

– Jeg merker meg at ekspertgruppen vil innføre matematikk og naturfag som egne fagområder i barnehagen. Dette er noe vi må se nærmere på i arbeidet med en ny realfagsstrategi som skal gjelde i perioden 2015-2019, sier kunnskapsministeren, og legger til:

– Vi vet at lek med tall og bokstaver i barnehagen gir bedre lese -, skrive - og tallforståelse når barna begynner på skolen. Matematikk i barnehagen handler ikke om pugging av tall og regnestykker. Det handler om lek og utforsking, og å møte barns nysgjerrighet og lærelyst.

Ekspertgruppen foreslår ni hovedmål for satsingen på realfag:

 1. Styrke og videreutvikle realfagsundervisningen i grunnopplæringen
 2. Heve realfaglæreres faglige og fagdidaktiske kompetanse
 3. Styrke posisjonen til naturfag og teknologi fra 1.-10. trinn i grunnskolen
 4. Bedre vilkårene for differensiert og tilpasset opplæring og styrke vurderingspraksis
 5. Øke satsingen på realfag fra tidlig alder
 6. Øke barn og unges interesse og motivasjon for realfag, og styrke rekrutteringen og kjønnsbalansen i realfagene
 7. Redusere regionale forskjeller i læringsutbyttet i realfag
 8. Bidra til å øke gjennomføringsgraden i yrkesfaglig videregående opplæring
 9. Styrke forskning på undervisning og læring i matematikk, naturfag og teknologi

– Utvikling av realfagskommuner etter modell fra ”Science-kommuner” i Danmark blir et viktig virkemiddel i den nye realfagsstrategien. Det er satt av 20 millioner kroner til realfagskommuner i 2015. Realfagskommunene skal gjennom å ta et helhetlig og strategisk ansvar, vise hvordan skoler og kommuner i praksis kan løfte seg ut av det realfagsproblemet norsk skole har, understreker kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Bilde fra overrekkelsen med Ole Kristian Bergem og Torbjørn Røe Isaksen.
Ole Kristian Bergem ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO) har ledet ekspertgruppen. Her overleverer han rapporten til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

FAKTA:

Ekspertgruppen for realfagene ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet våren 2014.

I rapporten ”REALFAG - Relevante - Engasjerende - Attraktive - Lærerike” gir ekspertgruppen en beskrivelse av situasjonen for realfag i norske skoler og barnehager.  

Ole Kristian Bergem ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (UiO) har ledet ekspertgruppen. Øvrige medlemmer er: Simon Goodchild, Universitetet i Agder, Ellen Karoline Henriksen, Universitetet i Oslo, Stein Dankert Kolstø, Universitetet i Bergen, Guri A. Nortvedt, Universitetet i Oslo, Elin Reikerås, Universitetet i Stavanger og Maria Vetleseter Bøe, Naturfagsenteret (sekretær).

En ny, nasjonal realfagsstrategi skal legges frem i 2015. Ekspertgruppens rapport vil bli tatt inn i arbeidet med strategien.

Matematikk, naturfag og teknologi utgjør realfagene i grunnskolen og videregående skole.