Historisk arkiv

Vil ha bedre kontroll av private høyskoler og fagskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å endre regelverket for bedre å sikre at tilskuddene staten gir til private høyskoler og fagskoler kommer studentene til gode.

Regjeringen sender i dag en rekke forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven på høring. Forslagene er oppfølgingen av anbefalingene til ekspertgruppen ledet av Lånekassen-direktør Marianne Andreassen, som i desember 2014 leverte sin rapport til kunnskapsministeren.

Skjerper kontrollen

− Private høyskoler og fagskoler er en viktig del av utdanningstilbudet i Norge. De aller fleste aktører driver redelig og godt. Men det er behov for å skjerpe kontrollen slik at vi sikrer at tilskuddene fra staten kommer studentene til gode, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forslagene skal bidra til å sikre at institusjonenes virksomhet drives profesjonelt og innenfor forutsigbare og ryddige rammer. Departementet ønsker å legge til rette for solid drift, klare ansvarsforhold, ryddighet og åpenhet om institusjonenes økonomi.

Forbud mot utbytte

− Vi vil videreføre dagens forbud mot at institusjoner som får statsstøtte kan ta utbytte. Dette innebærer et forbud mot alle former for åpen eller skjult realisering av gevinst, sier Røe Isaksen.

Regjeringen sender på høring flere ulike forslag til regulering av institusjoner som ikke mottar tilskudd, men som tar imot betaling fra studentene.

− Det er selvsagt at penger fra staten skal komme studentene til gode. Men det er ikke like åpenbart at institusjoner som ikke mottar statsstøtte også skal ha utbytteforbud. Vi vurder derfor å åpne for utbytte for private høyskoler og fagskoler som ikke mottar statstilskudd, sier Røe Isaksen.

Aksjeselskap eller stiftelse

Regjeringen foreslår å stille krav om at alle private høyskoler og fagskoler må drives som stiftelse eller aksjeselskap.

− Disse organisasjonsformene legger til rette for ryddighet og åpenhet om skolenes økonomi, og gjør det enklere for myndighetene å føre tilsyn og kontroll, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Egen tilsynsenhet

Kunnskapsdepartementet har etablert en ny tilsynsenhet for å bedre kontrollen.

− Det offentlige tilsynssystemet har ikke vært godt nok, og derfor har vi nå etablert en egen tilsynsenhet som skal jobbe særlig med dette. Vi vil også vurdere om denne tilsynsenheten skal flyttes ut av departementet, sier Røe Isaksen.

Regjeringen vil presisere hva lovens krav om at midlene "skal komme studentene til gode" innebærer i praksis, og er enige i ekspertgruppens forslag om at midlene bare kan brukes til den delen av virksomheten som driver med godkjent utdanning.

Separate regnskap

Regjeringen vil ha et regelverk som gjør det lettere å følge opp om pengene kommer studentene til gode, og foreslår et lovkrav om separate regnskap for den delen av virksomheten som handler om godkjent utdanning og andre deler av virksomheten.

− Et krav om slike separate regnskap vil gjøre det lettere å følge pengestrømmene, sier Røe Isaksen.

I høringen blir det også drøftet om man også skal kreve at godkjent utdanning drives i et eget rettssubjekt, og departementet ber om særlige innspill på dette punktet.

Handel med egne selskap

En del private høyskoler og fagskoler er en del av konsern som også driver med andre typer virksomhet enn utdanning. Regjeringen vil stramme inn og foreslår å stille sterkere krav til rapportering av handel med nærstående.

− Slike transaksjoner må selvsagt skje på markedsmessige vilkår. Vi foreslår også at de må gjøre særlig rede for handel med nærstående i regnskapet, og rapportere disse til departementet, sier Røe Isaksen.

  • Det er 26 private høyskoler i Norge, 17 av dem får tilskudd fra Kunnskapsdepartementet.
  • Ved de private høyskolene som mottok statlige tilskudd, var det i fjor høst rundt 36 000 registrerte studenter.
  • Det er til sammen 94 fagskoler i Norge, 72 av disse får tilskudd fra det offentlige. I fjor var det rundt 15 500 fagskolestudenter her i landet.
  • Det offentlige bruker rundt 1,8 milliarder kroner på private høyskoler og fagskoler. Disse skolene spiller en viktig rolle i det norske utdanningssystemet.

  • Stoltenberg II-regjeringen nedsatte i september 2013 en ekspertgruppe for å utrede regelverket om tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler, og den nåværende regjeringen valgte å videreføre dette arbeidet.
  • Ekspertgruppen, som ble ledet av Lånekassens administrerende direktør Marianne Andreassen, leverte sin rapport til kunnskapsministeren i desember 2014.
  • Forslagene fra ekspertgruppen har vært ute på en omfattende høring.
  • I dag legger kunnskapsministeren frem sine forslag til hvordan ekspertgruppens forslag skal følges opp. Forslagene blir sendt ut på høring med tre måneders frist.
  • Kunnskapsdepartementet planlegger å sende lovforslag til Stortinget høsten 2016. Deretter vil departementet følge opp med å lage utfyllende forskrifter til regelverket.