Historisk arkiv

Mer effektiv håndheving av naturmangfoldloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen har lagt fram forslag til lovbestemmelser som gir forvaltningen adgang til å foreta beslag og inndragning ved visse typer brudd på naturmangfoldloven. Endringene vil gjøre det enklere å håndheve bestemmelsene i loven som skal forhindre spredning av fremmede arter og motvirke internasjonal handel med truede arter og ulovlig hogd tømmer.

Naturmangfoldloven inneholder i dag ingen bestemmelse som gir forvaltningen adgang til å foreta inndragning eller beslag.

-Det er behov for å gi forvaltningen en adgang til å foreta inndragning eller beslag. Dette er for å gjennomføre konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av vill flora og fauna (CITES), ved håndheving av bestemmelser om fremmede arter, og ved håndheving av EUs tømmerforordning, som forbyr handel med ulovlig hogd tømmer, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Det er i mange tilfeller lite praktisk at beslag og inndragning foretas av politi og domstol. Lovforslaget åpner for at forvaltningen nå selv kan gjøre dette.

Adgangen til å foreta beslag og inndragning vil etter lovforslaget gjelde ved innførsel, utførsel, omsetning eller utsetting i miljøet i strid med bestemmelsene om fremmede arter, CITES-reglene eller tømmerforordningens bestemmelser om importert tømmer og treprodukter. Det foreslås altså ingen generell adgang for forvaltningen til å foreta beslag og inndragning ved brudd på naturmangfoldloven.