Historisk arkiv

Vil skjerpe regelverket mot handel med truede arter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen trapper opp kampen mot handel med truede arter, og sender nå ny forskrift på høring. I forskriften foreslås det å skjerpe regelverket og øke strafferammen. FN kategoriserer handel med truede arter som alvorlig organisert kriminalitet. På verdensbasis omfatter den illegale handelen verdier på opp mot 80 milliarder kroner.

Miljødirektoratet har, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, sendt på høring utkast til ny forskrift om handel med truede arter under CITES (Den internasjonale konvensjonen mot handel med truede arter). Forskriften er et bidrag i kampen mot internasjonal miljøkriminalitet.

-Handel med truede arter er et økende problem internasjonalt og er en av de viktigste årsakene til at arter og bestander forsvinner. Dette forslaget styrker vår kontroll med miljøkriminalitet og gir oss større mulighet til å beskytte naturmangfoldet.  Vi vil skjerpe vårt nasjonale regelverk ved å øke straffene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Hvilke truede arter er det snakk om?


Handel med truede arter omfatter både levende og døde eksemplarer, for eksempel:

  • Levende reptiler og papegøyer som brukes som kjæledyr
  • Utstoppede dyr (afrikanske arter og brun/svartbjørn)
  • Skinn (isbjørn, ulv, krokodille, slanger)
  • Produkter med deler av arter (pyntegjenstander av elfenben, vesker og sko av krokodille- eller slangeskinn)
  • Helsekostprodukter med planteekstrakter
  • Mat (haifinner)

Handel med truede arter i Norge


Den illegale handelen med truede arter er omfattende også i Norge. Mattilsynets rapport om reptiler og amfibier anslår for eksempel at det er mellom 50 000 og 100 000 reptiler og amfibier ulovlig i Norge.

-Sett i lys av utviklingen internasjonalt og det at ulovlig handel med truede arter er høyt på dagsorden, er det et viktig signal at Norge skjerper sitt nasjonale regelverk. Ulovlig handel finansierer også annen kriminalitet og truer inntektsgrunnlaget for lokalsamfunn og nasjonale myndigheter i utviklingsland, sier Vidar Helgesen.

Hva innebærer forslaget til ny forskrift?

Forslaget vil blant annet gi flere sanksjonsmuligheter og utvide strafferammen. Den er blir nå foreslått til inntil tre år mot tidligere inntil seks måneder.

Ved at forskriften får anvendelse også innenlands, motvirkes omgåelse av regelverket. Hvis man har klart å smugle en art inn i landet, vil man nå bare få beholde det hvis vilkårene for å innføre arten er oppfylt.

Norske myndigheter får adgang til å nekte innførsel hvis det er tvil om arten er lovlig anskaffet eller om handel med arten er bærekraftig. Dette vil blant annet bøte på problemer med forfalskede papirer fra land med mindre gode kontrollrutiner.

Hva er CITES?


Norge har undertegnet CITES (Convention on International Trade of Endangered Species), en avtale om å overvåke og regulere handel og transport med truede arter.

CITES skal sikre en bærekraftig utnyttelse av ville arter som er utsatt for internasjonal handel, og forhindre at bestandene reduseres kraftig eller forsvinner helt. CITES omhandler ca. 5 000 dyrearter og ca. 28 000 plantearter verden over. I praksis berører konvensjonen alle land i verden og innebærer at det alltid kreves spesielle tillatelser for import og eksport av konvensjonens arter, levende som døde. Konvensjonen bidrar til at det ikke finnes et marked for handel med disse artene, slik at det ikke lenger skal være attraktivt å drepe eller fange artene.