Historisk arkiv

Høring av forslag til planprogram for et mulig deponi i Brevik

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Forslag til planprogram for et mulig deponi for behandlet uorganisk farlig avfall i Dalen gruve sendes nå ut på høring. Forslaget er utarbeidet av NOAH AS som forslagstiller.

Forslag til planprogrammet for Dalen gruve med tilhørende kaianlegg og adkomsttunnel, sendes nå på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til § 15 i forskriften om konsekvensutredninger av 21. juni 2017.

Forslag til planprogram er tilgjengelig her. (pdf)

Skriftlige merknader kan rettes til Klima- og miljødepartementet, postmottak@kld.dep.no, innen 31. januar 2018. Merk e-posten: “forslag til planprogram - Dalen gruve”.

Basert på merknader og innspill under høring av planprogrammet vil det bli fastsatt et endelig planprogram som skal legges til grunn for arbeidet med konsekvensutredningen. I brev av 11. januar 2017 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble Klima- og miljødepartementet oppnevnt som ansvarlig myndighet for å fastsette planprogrammet.

Sentralt i arbeidet med konsekvensutredningen vil være å utrede om Dalen gruve er egnet til deponi for behandlet uorganisk farlig avfall. Muligheten for bygging av kaianlegg ved Kongkleiv med adkomsttunnel fra kai til deponi i Dalen gruve skal også utredes.

Konsekvensutredningen skal avklare hvilke konsekvenser tiltaket vil kunne få for miljø og samfunn. Den skal også foreslå tiltak for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn.

Kart
Kartskissen viser det aktuelle planområdet over og under bakken. Det aktuelle planområdet under bakken omfatter arealet innenfor striplet strek, mens det aktuelle planområdet over bakken omfatter arealet innenfor heltrukket strek.

Det vil bli avholdt et offentlig møte om forslag til planprogram i Brevik Kulturhus 10. januar kl. 18.30-20.00.