Historisk arkiv

Økt innsats mot marin forsøpling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett sju millioner kroner ekstra mot marin forsøpling. Pengene går blant annet til stiftelsen Hold Norge Rent, og opptrapping av forsøksprosjektet Fishing for Litter. Dette siste innebærer at fiskere leverer avfall på land, uten å måtte betale for det.

– En av de største miljøutfordringene globalt er forsøpling av havet, og dessverre blir det mer av det. Marin forsøpling og spredning av mikroplast i havet forverrer det marine økosystemet og naturmangfoldet, og det svekker arbeidet med en bærekraftig utvikling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Hold Norge Rent har en sentral rolle i å koordinere det frivillige ryddearbeidet, og bidrar til å forebygge marin forsøpling gjennom sine informasjonskampanjer. De får nå èn million kroner i økt driftsstøtte.

I fjor deltok over 18000 personer i Hold Norge Rents landsomfattende ryddekampanje, og i underkant av 900 km strandlinje ble ryddet.

Fishing for Litter er et prosjekt i regi av Miljødirektoratet. Gjennom denne ordningen kan fiskere avfall de får opp når de fisker, leveres gratis i havner. Her får vi også mer kunnskap om hvordan avfallet best kan håndteres på land Gjennom dette prosjektet ble det i 2016 levert inn 48 tonn avfall.  Denne mengden kan nå bli betydelig større gjennom pengene fra revidert nasjonalbudsjett..

Havnene i Tromsø, Ålesund, Egersund og Karmøy er med på ordningen, samt i overkant av 30 båter.   Det er ennå ikke avklart hvilke nye havner og båter som skal med.

Tilskuddsordningen som Miljødirektoratet forvalter, har mottatt mange gode søknader i år. Nå bevilges fem millioner kroner ekstra til denne ordningen, og det gjør at enda flere av søkerne får penger til sine prosjekter.