Historisk arkiv

Verner våtmarksområder ved Tyrifjorden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen verner noen av Norges viktigste områder for våtmarksfugl Tyrifjorden i Buskerud.

– De store grunne vikene i Tyrifjorden er viktige raste- og næringsområder for en rekke fuglearter. Her finner vi noen av Norges aller viktigste områder for våtmarksfugl. Verneområdene er også levested for sjeldne og sårbare plantearter. Gjennom vernevedtaket sikrer vi en rekke nasjonalt og internasjonalt viktige naturområder for framtida, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Hettemåker i Småøyene biotopvernområde i Steinsfjorden.
Hettemåker i Småøyene biotopvernområde i Steinsfjorden. Foto: Rådgivende Biologer.

I de grunne områdene av Tyrifjorden, og i Storelva, finner vi også trua naturtyper. Verneområdene benyttes som hekkeområde, raste- og matplass på trekk om våren/høsten eller som overvintringsområde av en rekke fugler.

Verneområdene er levested for en rekke sjeldne og sårbare plantearter i strandsone og på sump- og myrareal. I tillegg finnes det naturtyper, som evjer, grunne viker, rike kulturlandskapssjøer, kroksjøer og meandrerende elver innenfor verneområdene. Naturtypene kroksjø og meander står oppført på Norsk rødliste for naturtyper 2015 som sterkt truet.

– Gjennom vern av disse naturreservatene og biotopvernområdene følger vi opp regjeringens mål om å verne nasjonalt viktige naturtyper og redusere tapet av verdifull natur, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I deler av fjordsystemet og i Ådalselva finner fuglene gode åpne vannområder hvor de kan finne mat gjennom den kalde vinteren. Ådalselva naturreservat er også en svært viktig overvintringsplass for sangsvane. Det samme er Vikersund – Bergsjø biotopvernområde hvor vi også finner knoppsvane, laksand, sothøne og kvinand.

De grunne mudderrike bankene i Tyrifjorden, som vi vi for eksempel finner i Steinsvika, Vassbunn og Søndre Tyrifjorden naturreservat er svært gode matområder for vadefugl. Her holder blant annet heilo, skogsnipe, enkeltbekkasin, rødstilk, brushane og myrsnipe til.

Øyer og skjær i Tyrifjorden, Steinsfjorden og Væleren er viktige hekkeholmer for makrellterne, hettemåke, fiskemåke, gråmåke og sildemåke.

Verneplan for Tyrifjorden

Verneplanen omfatter 7 naturreservat og 6 biotopvernområder på til sammen 21,4 km². Av dette er ca. 20,1 km2 ferskvann og ca. 16,3 km2 er nytt vernet areal, mens ca. 5,1 km2 var vernet fra før.

Verneforslaget omfatter:

 • Storøysundet – Sælabonn naturreservat ca. 5733 dekar, Hole kommune
 • Steinsfjorden biotopvernområde ca. 3825 dekar, Hole og Ringerike kommuner
 • Steinsvika naturreservat ca. 263 dekar, Hole kommune
 • Søndre Tyrifjorden naturreservat ca. 5848 dekar, Modum og Ringerike kommuner
 • Vikersund – Bergsjø biotopvernområde ca. 3232 dekar, Modum kommune
 • Vassbunn naturreservat ca. 119 dekar, Modum kommune
 • Ådalselva naturreservat ca. 2012 dekar, Ringerike kommune
 • Hovsenga naturreservat ca. 337 dekar, Ringerike kommune
 • Solbergtjern naturreservat ca. 48 dekar, Ringerike kommune
 • Lienskjæret biotopvernområde ca. 8 dekar, Hole kommune
 • Furuøyene biotopvernområde ca. 15 dekar, Ringerike kommune
 • Væleren biotopvernområde ca. 106 dekar, Ringerike kommune
 • Storøya biotopvernområde ca. 29 dekar, Lier kommune
Makrellterne på reir, Småøyene biotopvernområde i Steinsfjorden.
Makrellterne på reir, Småøyene biotopvernområde i Steinsfjorden. Foto: Rådgivende Biologer.

Vernekart

Naturreservat

Biotopvernområder

Kongelig resolusjon og forskrifter

Naturreservat

Biotopvernområder