Historisk arkiv

Endringer i valgloven på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå på høring forslag til endringer i valgloven og valgforskriften. I tillegg sendes forslag til to nye forskrifter på høring, de gjelder gjennomføring av valg i 2019 i kommuner og fylkeskommuner som skal slås sammen fra 1.1.2020.

Departementet signaliserte i Prop. 84 S om nytt regionalt folkevalgt nivå at det vil være naturlig å beholde dagens 19 valgdistrikter ved stortingsvalget i 2021. Høringsnotatet beskriver de nødvendige endringene som må foretas i valgloven for å få til dette.

Regjeringen har nedsatt et valglovutvalg som blant annet skal utrede spørsmålet om antall valgdistrikter. Departementets forslag for gjennomføring av valget i 2021 vil gi utvalget tilstrekkelig tid til å utrede problemstillingen før det foretas varige endringer i valgordningen.

Høringsnotatet beskriver også hvordan kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 skal gjennomføres i kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen fra 1.1.2020.

Departementet foreslår to nye forskrifter som sikrer en forutsigbar gjennomføring for disse kommunene og fylkeskommunene, som blant annet gir fellesnemndene myndighet til å utpeke et felles valgstyre for kommunene som skal slå seg sammen.