Historisk arkiv

Nye internkontrollregler for kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å oppheve eller endre regler om internkontroll i en rekke sektorlover, slik at krav om internkontroll med kommuneplikter regulerers helhetlig og samlet i ny kommunelov.

Da den nye kommuneloven ble vedtatt 22. juni 2018, ble det bestemt at en ny internkontrollbestemmelse skal utgjøre en helhetlig regulering av internkontrollkrav med kommuneplikter. Denne skal erstatte en rekke interkontrollbestemmelser i sektorlovgivningen. På den måten legger vi til rette for at kommunenes internkontroll styrkes.

Stortinget forutsatte en gjennomgang av eksisterende regler om internkontroll med kommuneplikter i ulike sektorer med sikte på at disse skulle oppheves. Unntaket er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 28. oktober 2016 nr. 1250. Denne skal fortsatt gjelde.

I lovproposisjonen om endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen foreslår vi å oppheve eller endre internkontrollbestemmelser i sosialtjenesteloven, barnevernloven, krisesenterloven, folkehelseloven, introduksjonsloven og opplæringsloven. Internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov skal gjelde i stedet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00