Forsiden

Historisk arkiv

Et oppdatert og fornyet inntektssystem for kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Vi foreslår å bruke et oppdatert og mer rettferdig inntektssystem i 2017. Det nye inntektssystemet sikrer gode velferdstjenester i hele landet og belønner kommuner som slår seg sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen legger i dag fram forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene. Forslagene er i tråd med avtalen som er inngått mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget. Nytt inntektssystem er også en oppfølging av Sundvolden-erklæringen, der regjeringen varslet en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet til kommunene.

- Det gjeldende inntektssystemet sementerer en kommunestruktur som har gått ut på dato, og forhindrer en nødvendig fornyelse. I det nye inntektssystemet fjerner vi hindringer for kommunereform og gjør det mer lønnsomt å slå seg sammen. Samtidig tar vi hensyn til vårt langstrakte land og distriktskommunenes utfordringer, sier Jan Tore Sanner.

Regjeringen foreslår å gradere basistilskuddet, som i dag er på 13,3 millioner kroner og i hovedsak går til administrasjon og er likt for alle kommuner. I det nye inntektssystemet vil kommuner som har så store avstander at de er ufrivillig små fortsatt få fullt basistilskudd. Kommuner i mer tettbygde strøk, som likevel velger å være små vil få redusert basistilskuddet. - Med det nye inntektssystemet kan ikke kommuner i  tettbygde strøk, som velger å være små, sende regningen til resten av kommune-Norge, sier Sanner.

Dagens regionalpolitiske tilskudd videreføres, men innretningen på disse endres noe. Tre av dagens tilskudd samles i to; ett distriktstilskudd for Sør-Norge og ett for Nord-Norge.

Dagens småkommunetilskudd, som går til alle kommuner med under 3 200 innbyggere, videreføres som et eget småkommunetillegg innenfor de to nye tilskuddene. Dette småkommunetillegget målrettes mer mot kommuner med reelle distriktsutfordringer, ved at dette differensieres ut fra kommunenes verdi på distriktsindeksen. Tilskuddene gis i større grad per innbygger og noe mindre per kommune.

Det etableres en ny tilskuddsordning til mellomstore kommuner som slår seg sammen og dermed utgjør et sterkere tyngdepunkt i sin region.

Regjeringen legger også fram en oppdatert kostnadsnøkkel i utgiftsutjevningen, som er basert på nye analyser av kommunenes utgifter. Denne er oppdatert i tråd med endringer i befolkningssammensetning, bosettingsmønster, levekår og andre forhold som gjør at det er kostnadsforskjeller mellom kommunene.

Hvordan kommunene kommer ut i alt vil avhenge av nye befolkningstall og øvrige kriteriedata, utgiftsbehovet for kommunene og veksten i de frie inntektene for 2017. Stortinget vedtar kommunenes økonomiske rammer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017, og departementet vil på vanlig måte publisere endelige tall for rammetilskudd og anslag på vekst i frie inntekter for den enkelte kommune i forslag til statsbudsjett for 2017.

Fylkesvise oversikter:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00