Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen vil legge til rette for digitale møter i borettslag og sameier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Digitalisering og ny teknologi åpner for nye og enklere måter å kommunisere på. For at borettslag og sameier skal kunne ta disse mulighetene i bruk, vil regjeringen åpne for digitale møter.

Oppdatering 15.mars 2021: Stortinget vedtok 11. mars enstemmig regjeringens forslag om å oppheve dagens krav om fysisk årsmøte i eierseksjonssameier og generalforsamling i borettslag. Stortinget skal såkalt behandle saken en siste gang tirsdag 23. mars. Departementet planlegger for at lovendringene kan sanksjoneres av Kongen i statsråd fredag 26. mars og tre i kraft 1. april. Loven har til informasjon en overgangsbestemmelse som medfører at det allerede nå kan innkalles til digitalt møte. Møtet kan imidlertid ikke gjennomføres før etter at lovendringene er trådt i kraft. 

 

 

Nå sender regjeringen forslag til endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven på høring.

– Målet er å gjøre hverdagen enklere for alle som bor i et sameie eller borettslag, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Regjeringens forslag går ut på å fjerne dagens absolutte krav om fysisk oppmøte på generalforsamling og årsmøte. Forslaget pålegger ikke noen å gå over til digitale møter.

– Det vil være opp til styret å vurdere hvordan årsmøtet skal gjennomføres. Da må de vurdere ulike hensyn, for eksempel hvilke saker som står på dagsorden og hva beboerne ønsker og har mulighet til, sier Astrup.

Hensynet til beboerne tilsier at styret ikke alene bør kunne bestemme hvordan årsmøtet skal gjennomføres. I høringsnotatet legger regjeringen derfor opp til at minst to seksjonseiere, eller andelseiere, som til sammen har minst ti prosent av stemmene, kan kreve at møter gjennomføres med fysisk oppmøte.

Regjeringen foreslår også å fjerne lovenes krav om at styret må ha forhåndssamtykke fra andelseierne for å sende meldinger på e-post.

– Vi foreslår å overlate til styret å bestemme hvordan informasjon skal sendes til beboerne. Men beboerne skal fortsatt ha rett til å motta informasjonen på papir hvis de ønsker det, sier Astrup.

Departementet sendte 30. april 2020 et tilsvarende forslag på høring. Høringsinnspillene viste at forholdet til personvernforordningen krevde noe mer utredning. Departementet har nå utredet de personvernrettslige sidene ved forslaget. Siden det ikke er vesentlige endringer i forslaget sammenlignet med det forslaget som var på høring i april, er høringsfristen seks uker.

Høring - Digitale årsmøter, elektronisk kommunikasjon m.v. i boliglovene

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00