Høring - Digitale årsmøter, elektronisk kommunikasjon m.v. i boliglovene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven. Formålet med forslagene er å åpne opp for å ta i bruk elektroniske løsninger i flere sammenhenger. Forslagene bygger på et premiss om at nye teknologiske muligheter kan forenkle beslutningsprosessene i boligbyggelagene, borettslagene og eierseksjonssameiene. Forslagene bygger også på et premiss om at de styrende organers kommunikasjon med beboerne kan forenkles. Departementet presiserer at en viktig forutsetning for forslagene er at ingen andels- eller seksjonseiere faller utenfor når viktige avgjørelser skal tas eller når viktig informasjon gis. For å sikre dette, og derved ivareta beboerdemokratiet, foreslår departementet regler som stiller krav til informasjons- og beslutningsprosessene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.11.2020

Vår ref.: 20/5219

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i vedlagte høringsnotat endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven.

Formålet med forslagene er å åpne opp for å ta i bruk elektroniske løsninger i flere sammenhenger. Forslagene bygger på et premiss om at nye teknologiske muligheter kan forenkle beslutningsprosessene i boligbyggelagene, borettslagene og eierseksjonssameiene. Forslagene bygger også på et premiss om at de styrende organers kommunikasjon med beboerne kan forenkles. Departementet presiserer at en viktig forutsetning for forslagene er at ingen andels- eller seksjonseiere faller utenfor når viktige avgjørelser skal tas eller når viktig informasjon gis. For å sikre dette, og derved ivareta beboerdemokratiet, foreslår departementet regler som stiller krav til informasjons- og beslutningsprosessene.

Endringsforslagene innebærer en rettslig likestilling av:

  • Generalforsamling, årsmøter og styremøter med og uten fysisk oppmøte
  • Skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon mellom boligselskapene og dets eiere (beboere)
  • Skriftlig (fysisk) underskrift og elektronisk signatur på protokoller, stiftelsesdokumenter mv.

Departementet sendte 30. april 2020 et tilsvarende forslag på høring. Høringsinnspillene avdekket at enkelte problemstillinger krevde noe mer utredning enn det departementet først så for seg. Departementet sender derfor med dette forslaget på ny høring. Siden det ikke er vesentlige endringer i forslaget sammenlignet med det som ble sendt på høring 30. april, er høringsfristen seks uker.

 

Høringsfrist:  torsdag 26. november

Høringssvar skal avgis elektronisk på saken på regjeringen.no. Dette gjøres under «send inn høringssvar» nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi minner om at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og blir publisert på regjeringen.no.

Spørsmål  kan rettes til fagdirektør Cecilie Ingjerd Karlson på tlf. 41 21 67 11 eller seniorrådgiver Anna Margrethe Hansen Møkkelgjerd på tlf. 976 24 569.

Med hilsen

 

Harald Assev (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Cecilie Ingjerd Karlson

fagdirektør

Advokatforeningen

Asker og Bærum Boligbyggelag

Boligbyggelaget USBL

Eiendom Norge

Juristforbundet

Boligmentoren - Norges Huseierforbund

JussBuss

Boligbyggelaget TOBB

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdeartementet

Klima- og miljødepartementet

Kulturdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Samferdselsdepartementet

Statsministerens kontor

Forsvarsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Utenriksdepartementet

Olje- og energidepartementet

Statsbygg

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Datatilsynet

Digitaliseringsdirektoratet

OBOS BBL

Huseiernes Landsforbund

Leieboerforeningen

Husleietvistutvalget

Pensjonistforbundet

Brønnøysundregistrene

Oslo Byfogdembede