Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

330 millionar kroner meir i frie inntekter til Innlandet neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringa foreslår ein vekst på to milliardar kroner i kommunesektoren sine frie inntekter i 2022. Veksten i frie inntekter er fordelt med 1,6 milliardar kroner til kommunane og 0,4 milliardar kroner til fylkeskommunane. − Dette set kommunesektoren i stand til framleis å levere gode tenester etter at samfunnet er opna att. No skal vi saman ut av pandemien, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Tabellen viser fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Innlandet og Innlandet fylkeskommune og den nominelle veksten frå 2021 til 2022. Veksten er rekna frå eit oppdatert anslag på dei frie inntektene i 2021. Anslaget inkluderer ei justering av skatteinntektene for kommunesektoren i 2021 på 5,9 milliardar kroner, samanlikna med anslaget på skatteinntekter i revidert nasjonalbudsjett 2021.

For å gjere inntektsnivået i 2021 samanliknbart med inntektsnivået i 2022, er det korrigert for oppgåveendringar, regelendringar og endringar i finansieringa av oppgåvene til kommunesektoren. Dei ekstraordinære løyvingane til kommunesektoren i 2021 i samband med virusutbrotet, er ikkje rekna med i inntektsnivået for 2021.

Variasjonen i veksten mellom kommunar og mellom fylkeskommunar kan i all hovudsak forklarast med utvikling og endring i befolkninga og endringar i skjønnstilskotet og dei regionalpolitiske tilskota. For små kommunar kan mindre endringar gje store utslag i anslaget på vekst målt i prosent.

  Anslag på Vekst frå anslag
  frie på rekneskap 2021 - 2022
Kommune inntekter  Nominelle Prosent
  2022 kroner  
  (1000 kr) (1000 kr)  
  1 2 3
       
3401 Kongsvinger 1 111 433 18 903 1,7
3403 Hamar 1 890 442 29 567 1,6
3405 Lillehammer 1 681 216 25 731 1,6
3407 Gjøvik 1 782 167 29 562 1,7
3411 Ringsaker 2 057 021 35 526 1,8
3412 Løten 449 227 3 355 0,8
3413 Stange 1 262 264 25 850 2,1
3414 Nord-Odal 328 810 2 397 0,7
3415 Sør-Odal 470 722 2 813 0,6
3416 Eidskog 406 941 3 480 0,9
3417 Grue 308 645 2 040 0,7
3418 Åsnes 481 729 3 155 0,7
3419 Våler 245 476 2 365 1,0
3420 Elverum 1 284 002 17 618 1,4
3421 Trysil 444 592 4 773 1,1
3422 Åmot 291 255 2 253 0,8
3423 Stor-Elvdal 180 273 1 825 1,0
3424 Rendalen 140 967 777 0,6
3425 Engerdal 112 137 815 0,7
3426 Tolga 123 233 2 640 2,2
3427 Tynset 373 943 5 558 1,5
3428 Alvdal 178 586 1 747 1,0
3429 Folldal 120 593 720 0,6
3430 Os 146 779 494 0,3
3431 Dovre 181 031 1 740 1,0
3432 Lesja 154 386 529 0,3
3433 Skjåk 152 090 1 243 0,8
3434 Lom 157 548 1 551 1,0
3435 Vågå 246 760 4 113 1,7
3436 Nord-Fron 381 225 2 271 0,6
3437 Sel 378 873 1 120 0,3
3438 Sør-Fron 203 558 1 880 0,9
3439 Ringebu 290 674 1 925 0,7
3440 Øyer 333 888 3 136 0,9
3441 Gausdal 372 229 2 821 0,8
3442 Østre Toten 890 423 8 252 0,9
3443 Vestre Toten 792 556 8 431 1,1
3446 Gran 837 170 5 115 0,6
3447 Søndre Land 362 364 4 365 1,2
3448 Nordre Land 430 989 6 140 1,4
3449 Sør-Aurdal 228 597 1 404 0,6
3450 Etnedal 110 269 645 0,6
3451 Nord-Aurdal 411 224 5 545 1,4
3452 Vestre Slidre 149 563 322 0,2
3453 Øystre Slidre 220 642 3 370 1,6
3454 Vang 128 265 942 0,7
Til fordeling gjennom året 46 100    
Innlandet 23 332 875 303 894 1,3
       
Innlandet fylkeskommune   5 435 414  26 020 0,5

Første kolonne:
Viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2022, målt i 1 000 kroner.

Andre kolonne:
Viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2021 til anslag for 2022 i statsbudsjettet, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle oppgåvekorrigerte veksten målt i prosent.