Historisk arkiv

Krafttak for å inkludere flere i arbeidslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nesten én av fem i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Mange med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en sliter med å komme seg inn i arbeidslivet. Dette er mennesker som kan og vil bidra. Med inkluderingsdugnaden skal flere få en jobb å gå til.

Staten skal gå foran. Vi har derfor satt et ambisiøst mål om at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en. Vi vet at resultatene ikke kommer av seg selv, og foreslår derfor endringer slik at det blir lettere for statlige virksomheter å inkludere flere i arbeidslivet.

Statlige virksomheter har gitt tilbakemeldinger om utfordringer i arbeidet med inkluderingsdugnaden. Noen opplever at det er få søkere i målgruppen, andre viser til snevre rammer i regelverket. Nå rydder vi opp, og foreslår forskrifter som skal gjøre det enklere for staten å ansette folk med hull i CV-en.

Departementet foreslår at søkere med hull i CV-en i rekrutteringsprosessen skal behandles på samme måte som søkere med nedsatt funksjonsevne behandles i dag:

  • Minst en kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju.
  • Søker med hull i CV-en kan ansettes dersom han eller hun er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.
  • Personer med hull i CV-en kan søke på stillinger som er del av et traineeprogram, og at hjemmelen for midlertidig ansettelse av traineer derfor også skal omfatte disse.

Jeg vet at det gjøres mye bra i privat sektor for å inkludere flere i arbeidslivet. Rema 1000 kjøpmann David Adampour har gått foran og ansetter i all hovedsak folk som av en eller annen grunn har havnet utenfor arbeidslivet. Slik skaper han aksept for at det er lov å være annerledes. Vi må lære av de som lykkes med å tenke nytt!

For å komme videre med inkluderingsdugnaden er vi avhengig av at flere blir med. Jeg vil utfordre norske kommunepolitikere til å sette egne mål om hvor mange av kommunens nytilsatte som enten skal ha funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en. Jeg er sikker på at kommuner som bygger kultur og gode rutiner for å tenke bredt i rekrutteringsarbeidet – vil levere enda bedre tjenester i framtida. Det store spørsmålet er hvilken kommune som tar på seg kapteinbindet og leder an i inkluderingsdugnaden?