Historisk arkiv

En mer effektiv IKT-politikk i forvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Computerworld nr. 3

Det er sagt om fornying av offentlig forvaltning at det er som å flytte en kirkegård: du får ikke mye hjelp av de som allerede er der. Nå vil jeg påstå at offentlig forvaltning er langt bedre enn sitt rykte, jeg opplever en stor fornyingsvilje, skriver statssekretær Paul Chaffey i Computerworld nr. 3, 17. januar 2014.

Ett av regjeringens viktigste satsingsområder er å fornye, forenkle og forbedre. En mer kraftfull og samordnet digitalisering av offentlig sektor vil være helt sentralt i dette.

Det er sagt om fornying av offentlig forvaltning at det er som å flytte en kirkegård: du får ikke mye hjelp av de som allerede er der.  Nå vil jeg påstå at offentlig forvaltning er langt bedre enn sitt rykte, jeg opplever en stor fornyingsvilje. Og med en samordnet IKT-politikk mener jeg fornying er mulig. En god IKT-politikk skaper grunnlaget for bedre og enklere tjenester på nett.

Rett før jul varslet Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner at regjeringen starter jakten på tidstyver. Statsråden besøkte NAV-kontoret på Søndre Nordstrand og fikk se hvordan saksbehandlerne må taste inn data fra papirbaserte søknader på nytt i et skjema før de sendes til Husbanken. Ansatte bruker anslagsvis 50.000 timer i året på denne avskriften.

Snakk om tidstyv! Gjennom digitalisering av arbeidsprosessen kan NAV og kommunen spare tid og frigjøre arbeidskraft. I dette tilfellet vil Husbankens nye system for e-søknader til bostøtte og startlån spare anslagsvis 60 millioner kroner for kommunene og 2,4 millioner kroner for Husbanken selv.

Vi hører ofte kritikk av at offentlig forvaltning er sektorisert, og at dette hindrer enkelhet og gjenbruk. Det kan være greit å huske på i debatten at sektorisering også har noen fordeler i form av at det tydeliggjør ansvar for gjennomføring av politiske tiltak. Digitalisering utfordrer sektoriseringen ved at den endrer arbeidsprosesser og åpner helt nye muligheter for samhandling og deling.

Det må etableres sterkere mekanismer for samordning. Skal vi lykkes er det viktig å styrke koordineringen mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer. Og vi starter heldigvis ikke fra scratch.

På etatsnivå har vi SKATE (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning). Det er et samarbeidsråd sammensatt av toppledere på virksomhetsnivå. SKATE er et meget godt og viktig initiativ for samhandling på tvers i forvaltningen.

Men samhandlingen kommer til kort om det ikke er tilsvarende samhandling på politisk nivå. Derfor har regjeringen valgt å etablere et statssekretærutvalg for IKT. Utvalget skal ta opp problemstillinger knyttet til digitalisering og komme med forslag som gjør at statlige sektorer trekker i samme retning.

Helt konkret skal utvalget:

  • Vurdere hvordan sentrale IKT-funksjoner i offentlige sektor skal organiseres, inkludert mekanismer for prioritering og ansvar for å finansiere felleskomponentene.
  • Be om status og vurdere fremdrift i arbeidet med digitalisering, bruk av statlige felleskomponenter, arkitekturprinsipper og tilgjengeliggjøring av egnede offentlige data for viderebruk.
  • Påse at departementenes egen IKT-plattform bidrar til bedre arbeidsprosesser og sørge for at regjeringsapparatet selv følger de prinsippene vi er opptatt av at andre skal følge.

Det vil bli mitt ansvar å lede dette utvalget. Med meg får jeg statssekretærene Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet, Cecilie Brein-Karlsen i Helse- og omsorgsdepartementet, Eirik Lae Solberg i Nærings- og fiskeridepartementet , Thor Sættem i Arbeids- og sosialdepartementet og Vidar Brein- Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet. Statssekretærer for andre departementer vil delta når saker som berører deres ansvarsområder er til behandling.

Vi er særlig opptatt av å bedre gjennomføringskraften. På områder der det er besluttet tiltak, men ikke fulgt opp på en god måte, vil vi nå vurdere klarere tidsfrister og strengere krav til gjennomføring.

I IKT-politikken er god ledelse nøkkelen til at vi lykkes. Da er det også viktig at politikerne viser godt lederskap.