Historisk arkiv

Digitale tjenester som løser brukeres behov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hvordan skal vi utvikle helhetlige digitale tjenester som gjør at brukerne ikke trenger å tenke på hvilken virksomhet tjenesten kommer fra?

Mye av den digitale saksbehandlingen kan i dag automatiseres og tilpasses, for eksempel til hvilken fase i livet innbyggeren er i. Når du har fått barn, er det ofte helt spesielle tjenester du trenger. Barnetrygden får du allerede automatisk på konto etter at fødselen er registrert. Det neste kan være at du automatisk får tilbud om barnehage i nærheten av der du bor, eller på veien mellom hjem og jobb.

Da trenger du bare å svare ja takk eller nei takk. Det samme kan gjelde for dem som har krav på redusert betaling i barnehagen. Hvis husstanden tjener under 500.000 kroner, bør du automatisk kunne få en faktura på lavere beløp fra barnehagen.

Vi har flere gode eksempler på tjenester der automatiseringen er en realitet i dag, for eksempel eResept og automatisk frikort for helsetjenester. Men potensialet for flere slike tjenester er mye større.

Brukernes behov

Mange offentlige virksomheter har kommet langt med å digitalisere tjenestene sine. Det er etablert en god digital infrastruktur, med flere felleskomponenter, som legger til rette for økt digitalisering. Regjeringens Digital agenda (2016), hadde et tydelig mål om at det er brukernes behov som skal ligge til grunn for utviklingen av digitale tjenester. 

Offentlig oppgaveløsning handler mye om innhenting, bruk, deling og gjenbruk av informasjon. Prinsippet om at du bare trenger å gi fra informasjon om deg selv til offentlig sektor én gang, er en viktig forutsetning for at tjenester oppleves som helhetlige og automatiserte.

Dette gir gevinster for innbyggere, næringsliv og for offentlige etater. Det offentlige har en rekke data som kan deles. Deling er mulig enten med hjemmel i lov eller ved at brukeren samtykker til dette.

Sammenhengende tjenester på tvers av sektorer krever mer samhandling mellom offentlige virksomheter. Utvikling av flere sammenhengende tjenester krever også mer kunnskap om brukerne og om involvering. Det er stor variasjon i modenhet mellom offentlige virksomheter og det er fortsatt en vei å gå for å sikre brukerretting i planleggings- og utviklingsfasen av digitale tjenester.

Vi arbeider nå med en digitaliseringsstrategi for offentlig sektor i tråd med føringene i Digital agenda. Med strategien ønsker vi å sette fart på digitaliseringsarbeidet og sørge for at flere sammenhengende og helhetlige tjenester blir utviklet i offentlig sektor, til beste for innbyggere og næringslivet.

Sammenhengende

Vi vet at utfordringene knyttet til sammenhengende tjenester er flere; måten vi involverer brukeren på, prosjektgjennomføringen, finansieringen, regelverk, ansvarsforhold, drift, forvaltning og videreutvikling når løsningene er på plass.

Det jobbes i dag godt i mange sektorer for å utvikle sammenhengende tjenester for innbyggere og næringslivet, og med metodikk for å få på plass slike tjenester. Vi vil bygge videre på dette gode arbeidet, samtidig som vi vil sette mål om at noen nye, konkrete sammenhengende tjenestekjeder skal utvikles og implementeres.

For å styrke kunnskapen om hvordan den digitale hverdagen ser ut fra et brukerperspektiv, utfører Kantar TNS på oppdrag fra KMD en kvalitativ studie om dette. Resultater av studien vil foreligge i februar.

Automatiserte, sammenhengende tjenester synliggjør behovet for et mer digitaliseringsvennlig regelverk, som legger til rette for deling og automatisering.

Lovgivningen må også støtte opp under den enkeltes rettssikkerhet og sikre at den tilliten innbyggere og næringsliv har til offentlig sektor opprettholdes og styrkes.

Dette skal vi jobbe videre med fram mot lanseringen av den nye strategien i vår.