Historisk arkiv

Filmmeldingen lagt fram:

Historisk arkiv
Filmmeldingen lagt fram:

En framtidsrettet filmpolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- Filmtilbudet bør være bredt og variert og av høy kvalitet. Publikum skal kunne nyte godt av filmene uavhengig av hvor de bor og hvilke plattformer de vil bruke. Med styrket universell utforming skal vi også sørge for at innholdet blir tilgjengelig for alle, sa kulturminister Thorhild Widvey da hun fredag la fram regjeringens filmmelding.

Kulturminister Thorhild Widvey på talerstolen på Filmens Hus i forbindelse med pressekonferansen om filmmeldingen.
Foto: Elisabeth Fjørtoft/Kulturdepartementet

Meld. St. 30 (2014-2015) En framtidsrettet filmpolitikk

- Det er selvsagt et mål at alle filmer når et størst mulig publikum. Samtidig skal vi ha rom for kunstnerisk ambisiøs film. Målet om en profesjonell filmbransje med sunn økonomi er avgjørende for den samlede måloppnåelsen, og det er her utfordringene og utviklingsbehovet er størst. Vi trenger en solid og bærekraftig filmbransje som er i stand til å utnytte mulighetene som ligger i den digitale utviklingen, sa kulturminister Widvey.

Med disse målene legger vi til rette for en utvikling av filmen og filmbransjen, gjennom følgende hovedgrep:

Et framtidsrettet tilskuddssystem

Regjeringen vil gjøre tilskuddssystemet mer framtidsrettet slik at det imøtekommer endringer og bransjeutfordringer. Det legges opp til et mye enklere og mer fleksibelt regelverk som er plattformnøytralt, sjangernøytralt og med færre regler. Det skal være mindre detaljstyring og mer fleksibilitet. Norsk filminstitutt (NFI) får større fullmakt til en aktiv og dynamisk tilpasning av ordningene. Dette skal gjøres i dialog med aktørene.

- Vi etablerer en hurtigsluseordning for etablerte produksjonsselskaper. Dette skal redusere unødvendig byråkrati og bidra til nødvendig konsolidering i bransjen. Vi vil ha økt oppmerksomhet rundt filmens inntjeningspotensiale på alle plattformer, men det skal være rom for både kunstnerisk ambisiøs film og mer markedsrettet film.

Filmkultur skal være tilgjengelig for alle. Vi vil utvide tekstekravene til alle format, ikke bare kinofilm. Vi foreslår også mer synstolking, i første omgang for alle kinofilmer, sa Widvey. 

Insentivordning

Norge skal bli et attraktivt innspillingsland for utenlandske produksjoner. Flere store filmproduksjoner har vært lagt til utlandet som følge av høyt kostnadsnivå og manglende insentivordning. Internasjonale samarbeidsprosjekter vil styrke profesjonaliteten til den norske filmbransjen.

Regjeringen arbeider derfor videre med å innføre en insentivordning fra 2016. Dette blir en refusjonsbasert rammestyrt ordning.

Tilskudd fra en insentivordning vil ikke kunne kombineres med produksjonstilskudd fra NFI, men kan kombineres med tilskudd fra regionale fond. Ordningen vil være en vesentlig styrking av regionene gjennom å tilrettelegge for økt produksjonsaktivitet i regionene, og stimulere til økt etterspørsel og varer fra andre regionale næringer.

Det foreslås å etablere en NFI-filial i Bergen som får i oppgave å forvalte insentivordningen.

Sterke regionale filmmiljøer

Regjeringen ønsker sterke regionale filmmiljøer med større mangfold i uttrykksform og  i målgrupper. Dette er viktig for både mangfold og maktspredning.

Prøveordningen for filmfond fra 2008 erstattes med en permanent tilskuddsordning med statstilskudd til 2-3 konsoliderte filmfond. Dette skal sikre sterke regionale fond, og gi tilstrekkelig kritisk masse i de regionale filmnæringene. En konsolidering er nødvendig for å skape regionale kraftsentre som kan utgjøre en reell motvekt til filmmiljøet i det sentrale Østlandsområdet.

En nasjonal statlig politikk for filmformidling

Regjeringen vil innføre en helhetlig, nasjonal filmformidlingspolitikk som har vært etterlyst av bransjen. Vi mener at filmformidling bør utgjøre en viktig del av norsk filmpolitikk. Feltet bør i sterkere grad prioriteres gjennom tydeligere mål og virkemidler.

Avgiften til Kino og filmfondet vil bli flyttet til statsbudsjettet og i sin helhet benyttet til en ny tilskuddsordning til filmkulturelle tiltak. NFI skal forvalte ordningen.

Tilskudd til formidlingstiltak som filmfestivaler, cinematek, dubbing og  filmformidling for barn og unge (film i den kulturelle skolesekken) vil bli videreført. Det opprettes et nytt tilskuddsutvalg som får ansvar for å tildele midler til både filmfestivaler og cinemateker. NFI skal være sekretariat for utvalget.

En effektiv filmforvaltning

NFIs oppdrag rendyrkes og spisses. De får større frihet og ansvar i forvaltningen av filmpolitikken og filmtilskuddene. Arbeidet med effektivisering og e-forvaltning vil bli intensivert.

NFIs rolle som iverksetter av den nasjonale filmpolitikken rendyrkes og enkelte oppgaver vil bli avviklet eller flyttet til andre virksomheter.