Meld. St. 30 (2014–2015)

En framtidsrettet filmpolitikk

Stortingsmeldingen gir en helhetlig gjennomgang av filmpolitikken, og det legges fram nye filmpolitiske mål: Et bredt og variert filmtilbud av høy kvalitet, godformidling og tilgjengeliggjøring for publikum, solid publikumsoppslutning, og en profesjonell filmbransje med sunn økonomi. Målene er mer overordnede og mindre detaljerte enn tidligere, i tråd med regjeringens mål om forenkling, fornying og forbedring. Målstrukturen er fleksibel og framtidsrettet. Målet om en profesjonell filmbransje med sunn økonomi er en avgjørende faktor for den samlede måloppnåelsen, og det er her utfordringene og utviklingsbehovet er størst. Framover vil det derfor være særlig viktig å prioritere dette målet for å oppnå en solid, bærekraftig bransje, som er i stand til å utnytte mulighetene som ligger i en spennende digital utvikling, slik at de øvrige filmpolitiske målene nås. I meldingen foreslås tiltak for å oppnå et framtidsrettet tilskuddssystem, en effektiv filmforvaltning, sterkere regionale filmmiljøer og en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk samt å gjøre Norge til et attraktivt innspillingsland ved at det arbeides videre med å innføre en insentivordning for film- og serieproduksjoner i Norge

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget