Meld. St. 30 (2014–2015)

En framtidsrettet filmpolitikk

Stortingsmeldingen gir en helhetlig gjennomgang av filmpolitikken, og det legges fram nye filmpolitiske mål: Et bredt og variert filmtilbud av høy kvalitet, godformidling og tilgjengeliggjøring for publikum, solid publikumsoppslutning, og en profesjonell filmbransje med sunn økonomi. Målene er mer overordnede og mindre detaljerte enn tidligere, i tråd med regjeringens mål om forenkling, fornying og forbedring. Målstrukturen er fleksibel og framtidsrettet. Målet om en profesjonell filmbransje med sunn økonomi er en avgjørende faktor for den samlede måloppnåelsen, og det er her utfordringene og utviklingsbehovet er størst. Framover vil det derfor være særlig viktig å prioritere dette målet for å oppnå en solid, bærekraftig bransje, som er i stand til å utnytte mulighetene som ligger i en spennende digital utvikling, slik at de øvrige filmpolitiske målene nås. I meldingen foreslås tiltak for å oppnå et framtidsrettet tilskuddssystem, en effektiv filmforvaltning, sterkere regionale filmmiljøer og en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk samt å gjøre Norge til et attraktivt innspillingsland ved at det arbeides videre med å innføre en insentivordning for film- og serieproduksjoner i Norge

Les dokumentet

Følg saken Saksgang: En framtidsrettet filmpolitikk

 • Forskrift

  Forskrift 16. desember 2015 nr. 1684 om insentivordning for film- og serieproduksjoner

  Ordningen skal bidra til å øke antallet store internasjonale film- og serieproduksjoner i Norge for å fremme norsk kultur, historie og natur. Ordningen skal også bidra til økt erfaring og kunnskap i den norske filmbransjen, stimulere til vekst, en bærekraftig norsk filmnæring og økt internasjonalt samarbeid.

  Se forskriften på lovdata.no

  Kulturdepartementet

 • Høring

  Høring - Ny forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner

  Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om insentivordning for film- og serieproduksjoner. Insentivordningen skal bidra til å øke antallet internasjonale innspillinger i Norge, bidra til en bærekraftig norsk filmnæring og utnytte Norges konkurransefortrinn som innspillingsland.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 14.12.2015

  Kulturdepartementet

 • Proposisjon

  Prop. 5 L (2015–2016) - Endringer i film- og videogramlova (innkreving av film- og videogramavgift)

  Proposisjonen inneholder en lovteknisk oppfølging av forslag til bevilgningsvedtak i Prop. 1 S (2015–2016) samt forslag i Meld. St. 30 (2014–2015) En framtidsrettet filmpolitikk. I dag går avgiften for framvisning og omsetning av film og videogram i næring til Norsk kino- og filmfond. Forslaget innebærer at avgiften i stedet inntektsføres på statsbudsjettet.

  Følg proposisjonen på Stortinget

  Kulturdepartementet

 • Tale/innlegg

  Fremleggelsen av Filmmeldingen Meld. St. 30 (2014-2015) – En framtidsrettet filmpolitikk

  Vi presenterer i dag en framtidsrettet filmpolitikk. En politikk som gir publikum de gode filmopplevelsene – på kino, i sofakroken eller på trikken. En politikk som gir filmbransjen gode rammevilkår og er fleksibel nok til å møte dagens og morgendagens utfordringer.

  Kulturdepartementet

 • Pressemelding

  En framtidsrettet filmpolitikk

  - Filmtilbudet bør være bredt og variert og av høy kvalitet. Publikum skal kunne nyte godt av filmene uavhengig av hvor de bor og hvilke plattformer de vil bruke. Med styrket universell utforming skal vi også sørge for at innholdet blir tilgjengelig for alle, sa kulturminister Thorhild Widvey da hun fredag la fram regjeringens filmmelding.

  Kulturdepartementet

 • Melding til Stortinget

  Meld. St. 30 (2014–2015) - En framtidsrettet filmpolitikk

  Stortingsmeldingen gir en helhetlig gjennomgang av filmpolitikken, og det legges fram nye filmpolitiske mål: Et bredt og variert filmtilbud av høy kvalitet, godformidling og tilgjengeliggjøring for publikum, solid publikumsoppslutning, og en profesjonell filmbransje med sunn økonomi. Målene er mer overordnede og mindre detaljerte enn tidligere, i tråd med regjeringens mål om forenkling, fornying og forbedring. Målstrukturen er fleksibel og framtidsrettet. Målet om en profesjonell filmbransje med sunn økonomi er en avgjørende faktor for den samlede måloppnåelsen, og det er her utfordringene og utviklingsbehovet er størst. Framover vil det derfor være særlig viktig å prioritere dette målet for å oppnå en solid, bærekraftig bransje, som er i stand til å utnytte mulighetene som ligger i en spennende digital utvikling, slik at de øvrige filmpolitiske målene nås. I meldingen foreslås tiltak for å oppnå et framtidsrettet tilskuddssystem, en effektiv filmforvaltning, sterkere regionale filmmiljøer og en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk samt å gjøre Norge til et attraktivt innspillingsland ved at det arbeides videre med å innføre en insentivordning for film- og serieproduksjoner i Norge

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

  Kulturdepartementet