Høringer

Høring - utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”Åpen framtid – en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen” på høring. Rapporten er utarbeidet av Ideas2Evidence.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.11.2014

Vår ref.: 13/4199

Høringsbrev – utredning av økonomi og pengestrømmer i norsk filmbransje

Kulturdepartementet sender med dette rapporten ”Åpen framtid – en utredning om økonomien og pengestrømmene i filmbransjen” på høring. Rapporten er utarbeidet av Ideas2Evidence.

Rapporten, høringsbrevet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer . Instanser som ikke er nevnt på høringslisten kan også gi høringsuttalelse. Kulturdepartementet ber spesielt om innspill til rapportens kapittel 5, 6 og 7, men høringsinstansene står fritt til å kommentere andre deler av rapporten.

Høringsfristen er 19. november 2014. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis per e-post til postmottak@kud.

 

Med hilsen                                                                        

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                               

Ellen S. Tauland
avdelingsdirektør

 

 

 

Høringsinstanser

 

Alle fylkeskommuner

Bergen Media By

Den norske filmskolen

Eikeland & Haug

Film & Kino

Film3 AS

FilmCamp AS

Filmfond Nord

Filmfondet Fuzz

Filminvest Midt-Norge

Filmkraft  Invest AS

Filmkraft Rogaland

Filmparken AS

Filmreg

Filmveksthuset Tvibit

Finansdepartementet

Innovasjon Norge

Internasjonalt Samisk Filmsenter AS

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Lillehammer kunnskapspark

Mediefabrikken i Akershus

Mid Nordic Film

Midtnorsk filmsenter AS

Nordnorsk Filmsenter AS

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk filmkritikerlag

Norsk kulturråd

Norsk Skuespillerforbund

Norske Dramatikeres Forbund

Norske Film-, TV- og spillprodusenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

NORWACO

NRK

Nærings- og fiskeridepartementet

Sámediggi/Sametinget

Sørnorsk filmsenter AS

TV 2 AS

TVNorge AS

Utenriksdepartementet

Vestnorsk filmkommisjon

Vestnorsk filmsenter AS

 Viasat AS

Viken filmsenter

Østnorsk filmsenter AS