Historisk arkiv

Ny medieansvarslov lagt fram

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet la i dag fram et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven).

Paneldebatt hvor deltakerne sitter etter hverandre på stoler oppe på en liten scene. Ordstyreren står til høyre for scenen.
Paneldebatt med kulturminister Trine Skei Grande, Arne Jensen fra Norsk Redaktørforening, Hege Iren Frantzen fra Norsk Journalistlag, Randi Øgrey fra Mediebedriftenes Landsforening og Mari Velsand fra Medietilsynet. Ordstyrer er redaktør i Medier24 Erik Waatland. Foto: Marius Bakke/Kulturdepartementet

– Vi ser i dag at demokratiet og den offentlige samtalen utfordres på mange områder. Desinformasjon, hatefulle ytringer og andre utviklingstrekk truer den åpne og frie samfunnsdebatten som demokratiet vårt bygger på. Redaktørstyrte medier som vi kan ha tillit til er her en viktig del av forsvarsverket. Derfor er det nødvendig å verne om redaktørinstituttet for å sikre den frie og uavhengige journalistikken, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Prop. 31 L (2019–2020) Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven)

Lovforslaget samler regler om rettslig ansvar og redaksjonell uavhengighet på medieområdet i en ny teknologinøytral særlov. Et hovedmål med den nye loven er å skape insentiver for god ledelse og kontroll av redaksjonelle medier basert på journalistetiske normer og prinsipper. Dette gjøres ved at redaktøren får en særlig uavhengig stilling og tar et utvidet rettslig ansvar for innholdet.

Departementet mener at klare og forutsigbare ansvarsregler forankret i redaktørens uavhengige stilling vil bidra til at vi også i framtiden vil ha tilgang til kvalitetsjournalistikk. Å tilrettelegge for sterke og uavhengige medier som publiserer journalistikk av høy kvalitet er en viktig forutsetning for ytringsfrihet i praksis. Lovforslaget kan derfor også ses i sammenheng med beslutningen om å nedsette en ny ytringsfrihetskommisjon som skal foreta en bred og grunnleggende gjennomgang av rammene for å ytre seg i dagens Norge.