Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Ny kompensasjonsordning for mediene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) foreslår regjeringen å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier.

Under den pågående koronakrisen er innbyggernes behov for informasjon svært stort og publikum er storforbrukere av medieinnhold. Samtidig opplever mange mediebedrifter at store deler av annonseinntektene faller bort.

- For regjeringen er det et sentralt mål å sikre at mediene kan opprettholde sin viktige samfunnsfunksjon. Det er viktig for regjeringen og for Norge at vi har kritiske, velfungerende og uavhengige redaksjoner – både under og etter koronakrisen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Regjeringen foreslår i RNB å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall som følge av COVID-19-utbruddet. Formålet med ordningen er å bidra til at mediene kan opprettholde virksomheten både under og etter koronakrisen.

Det foreslås en søknadsbasert ordning forvaltet av Medietilsynet. Det legges opp til at nasjonale medier som har hatt et omsetningsfall på minst 20 prosent i perioden 1. mars til og med 15. juni som følge av COVID-19-utbruddet kan søke om kompensasjon. For lokale og regionale medier settes grensen til et omsetningsfall på minst 15 prosent i samme periode.

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner. Kompensasjonen justeres for eventuelle permitteringer av journalister og innsparinger/støtte fra andre COVID-19-tiltak. Regjeringen foreslår at rammen for ordningen begrenses oppad til 300 millioner kroner. Dersom samlet søknadsbeløp overstiger rammen for ordningen vil foretakene få en prosentvis lik avkortning i kompensasjonen.

Kulturdepartementet arbeider nå med å utforme regelverket for ordningen, som også må notifiseres og godkjennes av ESA. Ordningen skal også sendes på høring og vi tar forbehold om at det kan komme endringer.