Historisk arkiv

Ekspertutvalg for inntektsmåling i jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har i dag satt ned et ekspertutvalg som skal vurdere grunnlag og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne.

Over tid er både formuleringen og tolkningen av inntektsmålet for jordbruket, og forutsetninger for det, endret. Det er avgjørende for jordbruks­avtalen at forvaltningen er kunnskapsbasert, at grunnlags­materialet er tilpasset inntektsmålet og har bred tillit.

– Dette er et omfattende og viktig arbeid for å følge opp inntektsmålet for jordbruket. Jeg er veldig godt fornøyd med at så mange dyktige personer, med kompe­tanse på ulike områder innen økonomi og jordbruk, skal gjennomgå det falglige grunnlaget for inntektsmålingen. Bredden i utvalget bør sikre at alle relevante momenter blir vurdert, sier landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad.

Utvalget får 9 medlemmer og skal ledes av professor Ola Honningdal Grytten. Det er satt sammen av eksperter som til sammen skal dekke hele bredden av kompetanse gjennomgangen krever. Oppnevningene er personlige og medlemmene er utnevnt i kraft av sin kunnskap og erfaring og representerer ikke institusjoner, organisasjoner eller partene i jordbruksavtalen.

Utvalget skal levere sin innstilling som NOU innen 1. juli 2022. Mandatet er utformet innenfor rammene av omtalen i Prop. 200 S (2020-2021) om jordbruksoppgjøret.

Sammensetningen av utvalget og mandatet kan du lese her: