Historisk arkiv

Utvalg skal se på regler for fiskekvoter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

- Vi har laget oss et regelverk som setter svært mange begrensninger for hvordan fiskerne kan innrette seg. Systemet er modent for forenkling og modernisering, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal se på hvordan kvotesystemet for fiskeflåten bør være i   framtiden. Utvalget skal ledes av Arild Eidesen, førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett.

Kvotesystemet bestemmer i stor grad hvordan den enkelte kan drive sitt fiske.

- Det er mange eksempler på at dagens system ikke er særlig fleksibelt: Det er for eksempel i dag ikke mulig å ”prøve seg fram” i nye fiskerier for eksempel i en sesong ved å skaffe seg en kvote for dette ene året, uten å investere i tillatelser til store verdier. Det er ikke mulig å justere aktiviteten litt ned det ene året i ett fiskeri og tilsvarende opp i et annet, hvis det skulle passe. I mange fartøygrupper hører en rekke fiskeslag med i en ”pakke”, og andre er utelukket, sier Aspaker.

Ekspertutvalget gis mandat til:

  • En fullstendig gjennomgang av dagens kvotesystem, der utvalget ser på mulige alternativer til dagens system, også strukturkvoteordningen og spørsmålet om tidsavgrensning av disse.
  • Å vurdere det såkalte ressursrentespørsmålet. Fiskerne høster av fellesskapets verdier. Vi har behov for å tallfeste hvor store verdier dette representerer og hvordan tilbakebetalingen til samfunnet kan skje. Hvor stor er ressursrenten og bør denne underlegges en særskilt beskatning, som i noen andre sektorer som nytter gratis naturressurser.

Utvalget skal også vurdere når et eventuelt nytt system skal tre i kraft.

- Hvis vi retter blikket langt fremover så har vi to alternativ. Vi kan enten fortsette som nå der vi ved jevne mellomrom øker kvotetakene, og bøter på den manglende fleksibiliteten gjennom lapping og enkeltstående nye ordninger. Eller vi kan gjøre en grundigere vurdering av hele kvotesystemet for å se om det kan finnes alternative modeller som både kan legge til rette for god lønnsomhet for flåten og økt fleksibilitet for aktørene. Det ansvarlige valget er å gjøre det siste, sier fiskeriministeren.

Ekspertutvalget skal levere sin innstilling i form av en NOU høsten 2016. 

Ekspertutvalget består av følgende personer:

Leder:

førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett Arild Eidesen, Tromsø

Medlemmer:

avdelingsdirektør i Fiskeridirektoratet Per Sandberg, Bergen

førsteamanuensis ved NHH Linda Nøstbakken, Bergen

fisker og reder Roger Hansen, Skarsvåg

instituttleder ved Norges Fiskerihøgskole Kathrine Tveiterås, Tromsø

skipper og styreleder for Kristoffersen Fiskebåt AS Rolf Guttorm Kristoffersen, Myre

advokat og partner i Advokatfirmaet Seland DA Gudrun Bugge Andvord, Oslo

førsteamanuensis ved Handelshøgskolen i Bodø Erlend Bullvåg, Bodø

konserndirektør i SpareBank1 Nord-Norge Liv Bortne Ulriksen, Tromsø

daglig leder i Gardar AS Christian Halstensen, Bekkjarvik