Historisk arkiv

Økte statlige inntekter fra petroleumsvirksomheten - 183 milliarder i 2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til over 183 milliarder kroner i 2018.

- Petroleumsvirksomheten er Norges største næring og bidrar med store inntekter til finansieringen av velferdsstaten. Den vil forbli vår største og viktigste næring i form av arbeidsplasser, inntekter og verdiskaping i overskuelig fremtid, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Sammenliknet med anslaget for 2018 i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2017 innebærer det oppdaterte inntektsanslaget for 2018 en økning på om lag én prosent. Tallet inkluderer skatter og avgifter, inntekter fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) og utbytte fra Statoil. Prisene lagt til grunn for 2018 er henholdsvis 439 kroner per fat olje og 1,62 kroner per standard kubikkmeter gass.

Mulighetene på norsk sokkel er fortsatt store. Av de totale utvinnbare ressursene på 14,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter var 48 prosent produsert ved inngangen til 2017.

Investeringsnivået i petroleumssektoren inklusiv leting og fjerningskostnader ventes å bli på rundt 157 milliarder kroner i 2018. Tilsvarende investeringsanslag for 2017 er på 150 milliarder kroner.

- Det er gledelig å se at det er tegn til optimisme i petroleumssektoren og at det viser seg gjennom økte investeringer og mer aktivitet på norsk sokkel. Næringen har tatt nødvendige grep for å redusere kostnader og effektivisere, slik at flere tiltak og prosjekter blir gjennomført framover, sier Søviknes.


Til grunn for anslagene ligger totalproduksjon av olje, NGL (naturgass i væskeform), kondensat og gass på norsk sokkel, som er ventet å være rundt 225 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter i 2018. Det tilsvarer om lag 3,9 millioner fat olje per dag noe som er på nivå med inneværende år. Forventet gassproduksjon utgjør om lag halvparten av produksjonen. Total produksjon fra norsk sokkel ventes å være stabil de nærmeste årene.

Mer om petroleumsvirksomheten på www.norskpetroleum.no.