Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen viderefører planlegging av demonstrasjonsprosjektet for fangst og lagring av CO2

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram status for det norske demonstrasjonsprosjektet for fangst og lagring av CO2 og foreslår en tilleggsbevilgning på 80 mill. kroner i 2018. Bevilgningen til demonstrasjonsprosjektet blir dermed 280 mill. kroner, inkludert overførte midler fra 2017. Forslaget til bevilgning for 2018 vil dekke forprosjektering av transport, lager og inntil to fangstanlegg.

Både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) mener at det vil være nødvendig med fangst og lagring av CO2 for å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene i Parisavtalen til lavest mulig kostnader.

Klimautfordringen krever stor innsats i årene fremover som må møtes innenfor et smalere handlingsrom i budsjettene. Det prioriteres betydelige ressurser til klimatiltak i budsjettene. Beslutning om å bidra til å finansiere investering og drift av et fullskala prosjekt for fangst og lagring av CO2 må vurderes opp mot andre klimatiltak. Vi må velge effektive tiltak som gir størst mulig klimaeffekt.

Regjeringen har utredet demonstrasjonsprosjektet for fangst og lagring av CO2 siden 2015. Høsten 2017 ferdigstilte fangstaktørene Norcem, Yara og Fortum Oslo Varme konseptstudier for fangst som nå har blitt kvalitetssikret. Regjeringen vil tilby Norcem støtte til å gjennomføre forprosjekt av CO2-fangst ved deres sementfabrikk i Brevik. Av de tre fangstanleggene som er utredet og vurdert har Norcem de beste forutsetningene for å gjennomføre et vellykket prosjekt. De har god gjennomføringsevne, og relativt lav kostnad per tonn CO2 fanget sammenlignet med de andre prosjektene. Sementindustrien er også en vesentlig bidragsyter til globale klimagassutslipp.

Ekstern kvalitetssikrer vurderte at Fortum Oslo Varmes opprinnelige prosjekt har større risiko i gjennomføringen, både knyttet til lang rørledning, frykt for aminutslipp nær storby og organisasjonens prosjekterfaring. Samtidig er kostnadsanslaget betydelig høyere enn hos de andre fangstaktørene. Dette taler mot å gå videre med forprosjektering av Fortum Oslo Varme. Fortum Oslo Varme (FOV) har levert oppdatert informasjon som nå vurderes av ekstern kvalitetssikrer. Når kvalitetssikringen er ferdig, vil regjeringen vurdere om FOV skal tilbys støtte til å gjennomføre et forprosjekt ved energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud.

Regjeringen anbefaler ikke å videreføre prosjektet ved Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn grunnet lavt læringspotensial sammenlignet med de to andre aktørene og usikkerhet rundt andre forhold ved anlegget. Yara mener det ikke er industrielt fornuftig å videreføre deres prosjekt.

Gjennom forprosjekteringen vil demonstrasjonsprosjektet modnes ytterligere. Samtidig vil usikkerhetsmomentene reduseres og kostnadsestimatene bli sikrere. Statoil, Total og Shell samarbeider om å utrede transport og lager av CO2. Dette arbeidet foreslås videreført som planlagt i forprosjektfasen.

Når forprosjektering er gjennomført, vil regjeringen gjøre en ny vurdering og invitere Stortinget til eventuelt å fatte en investeringsbeslutning. Regjeringens målsetning for arbeidet med CO2-håndtering er å bidra til at teknologien blir et kostnadseffektivt klimatiltak globalt.

Vi har nådd en milepæl i det norske demonstrasjonsprosjektet. Jeg er glad for å kunne anbefale videreføring til forprosjekt, selv om mye arbeid gjenstår før vi vet om vi har et prosjekt vi kan legge fram for Stortinget for investeringsbeslutning. Da må kostnadene være akseptable og prosjektet bidra til kunnskapsspredning og teknologiutvikling internasjonalt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

En eventuell investeringsbeslutning vil være et stort løft som vil legge beslag på mye av handlingsrommet i budsjettet i flere år fremover. Det vil være krevende å finansiere et prosjekt for fangst og lagring av CO2 i Norge uten betydelig finansiering fra andre kilder. Det er derfor en forutsetning at selskapene bærer deler av kostnadene og risikoen. Det vil også være nødvendig å få på plass samarbeid om støtte fra for eksempel EU.

Både regjeringen og selskapene er opptatt av at det brukes tilstrekkelig tid på planleggingen av prosjektet. Dette er også et tydelig råd fra ekstern kvalitetssikrer. Demonstrasjonsprosjektet legger til grunn en ny tidsplan der en investeringsbeslutning kan fattes i 2020/2021.

Ekstern kvalitetssikrer vurderer prosjektet som samfunnsøkonomisk ulønnsomt.

Skal det bli samfunnsøkonomisk lønnsomt må prosjektet demonstrere et tilstrekkelig lavt kostnadsnivå samt sannsynliggjøre at andre utbyggere vil komme etter og at læringen som oppstår i demonstrasjonsanlegget vil spres til etterfølgende utbyggere. Innen neste milepæl, som er investeringsbeslutning, vil det derfor være avgjørende at staten og selskapene lykkes i å arbeide fram et grunnlag som gjør en vellykket gjennomføring av prosjektet mulig.

Illustrasjon fullskala karbonfangst- og lagring
Illustrasjon fullskala karbonfangst- og lagring. Foto: OED