Historisk arkiv

Gjennomføring av kutt i oljeproduksjonen på norsk sokkel i juni

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Kongen besluttet 7. mai 2020 å kutte i norsk oljeproduksjon. Kuttene skal bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet enn det markedsmekanismen alene ville sørget for.

Beslutningen ble tatt på selvstendig grunnlag for å sikre norske interesser.

Produksjonen på norsk sokkel skulle kuttes med 250 000 fat per dag i juni og 134 000 fat per dag i andre halvår i forhold til referanseproduksjonen. I tillegg er produksjonsstart for flere nye felt forsinket til 2021. Den totale norske produksjonen i desember 2020 vil samlet være 300 000 fat per dag lavere enn det selskapene hadde planlagt for.

De faktiske produksjonstallene for norsk sokkel for juni viser at samlet oljeproduksjon fra feltene var 1 543 000 fat per dag. Dette betyr et kutt i juni på 316 000 fat per dag i forhold til referanseproduksjonen. Felt som har produsert mindre enn kvoten i juni kan legge disse volumene til sin produksjonskvote for andre halvår.

Oljedirektoratet offentliggjør hver måned produksjonstallene for foregående måned på sine nettsider. Her kan du lese den siste i rekken.

Her kan du lese en sak fra april om produksjonskuttene

Lenke til sak fra mai om produksjonskuttene