Forsiden

Historisk arkiv

Kutter i oljeproduksjonen fra norsk sokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Koronaviruspandemien og omfattende smitteverntiltak i store deler av verden har store konsekvenser for den økonomiske aktiviteten og dermed også etterspørselen etter olje. I dagens ekstraordinære situasjon vil myndighetsbestemte kutt i oljeproduksjonen bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet enn det markedsmekanismen alene ville sørget for.

- Vi står nå overfor en ekstraordinær situasjon i oljemarkedet. Både produsenter og brukere av olje er tjent med et stabilt marked. Vi har tidligere sagt at vi vil vurdere et kutt i Norge dersom flere store produsentland kutter tilstrekkelig. Regjeringens beslutning om å kutte i norsk oljeproduksjon er gjort på selvstendig grunnlag og for å sikre norske interesser, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) 

En raskere stabilisering av oljemarkedet er viktig av hensynet til god ressursforvaltning og norsk økonomi.

En gruppe av oljeproduserende land innenfor og utenfor OPEC (OPEC+) har besluttet å redusere sin produksjon betydelig fra mai 2020 for å bidra til å stabilisere oljemarkedet. Norge – som står for om lag 2 prosent av verdens oljeproduksjon – er ikke med i dette samarbeidet. I et ekstraordinært energiministermøte i G20 i april forpliktet landene seg til å gjøre nødvendige tiltak for å sikre stabilitet i energimarkedene.

-Vi vil kutte norsk oljeproduksjon med 250 000 fat per dag i juni, og med 134 000 fat per dag i andre halvår. I tillegg vil produksjonsstart på flere felt forsinkes til 2021. Den totale norske produksjonen i desember 2020 vil samlet være 300 000 fat per dag lavere enn det selskapene har planlagt for. Reguleringen vil opphøre ved utgangen av året, fortsetter Bru.

Kuttet tar utgangspunkt i en referanseproduksjon på 1 859 000 fat olje per dag. Et kutt på 250 000 fat per dag i juni 2020 gir således en øvre grense for oljeproduksjon fra norsk sokkel på 1 609 000 fat per dag i juni. Et kutt på 134 000 fat per dag i 2. halvår gir en øvre grense for gjennomsnittlig oljeproduksjon fra norsk sokkel i løpet av 2. halvår på 1 725 000 fat per dag.

Kuttet vil bli fordelt på enkeltfelt og gjennomført ved at det gis reviderte produksjonstillatelser. Selskaper som er rettighetshavere i de feltene som omfattes av reguleringen vil bli berørt gjennom sine eierandeler i de ulike feltene. Effekten for enkeltselskaper vil således avhenge av deres eierandel i de ulike feltene. Oljeselskapene vil bli konsultert før reviderte produksjonstillatelser gis.

- Kuttet vil omfatte oljefelt på norsk sokkel og fordeles rettferdig på felt og dermed selskaper. Det vil medføre en begrensning i produksjonen for de oljeselskapene som har eierandeler i oljefeltene. Gassfelt er unntatt slik at kuttet vil ikke påvirke norsk gassproduksjon eller norsk gasseksport, sier Bru.

Utover i andre halvår 2020 forventes en gradvis økning i oljeetterspørselen i verden etter hvert som den økonomiske aktiviteten gjenopptas. Men lav oljepris vil få effekt på oljeproduksjonen i verden globalt fremover. Den oljen som er dyrest å produsere globalt, som skiferolje og oljesand fra Nord-Amerika, forventes betydelig redusert.

Norsk oljeproduksjon skjer med relativt sett lave produksjonskostnader. Går de globale oljelagrene fulle vil alle produsentland stå overfor en svært krevende situasjon. Dette kan også påvirke vår ressursforvaltning. Også norsk produksjon blir påvirket av pandemien i 2020. Flere oljefelt der operatørene forventet å starte produksjonen i 2020 blir forsinket til 2021. Dette er olje som da likevel ikke kommer på markedet i dagens krevende situasjon. Totalt utgjør dette 166 000 fat per dag i desember 2020.

Produksjonsbegrensningen vil gjennomføres ved en forholdsmessig begrensning for de felt som er omfattet av reguleringen med utgangspunkt i gitte produksjonstillatelser, referanseproduksjonen og ev. annen relevant informasjon fra selskapene.

Bakgrunn

I henhold til petroleumsloven § 4-4 tredje ledd utsteder Olje- og energidepartementet på årlig basis produksjonstillatelser til det enkelte felt, hvor de mengder som tillates produsert angis. Petroleumsloven § 4-4 fjerde ledd gir adgang til å fastsette andre produksjonsforløp enn de som er fastsatt eller godkjent etter loven § 4-4 første og tredje ledd. Det er et vilkår for adgangen at vektige samfunnsmessige hensyn gjør en slik regulering nødvendig, og beslutningskompetansen er lagt til Kongen i statsråd. Det planlegges for snarlig vedtak av Kongen i statsråd.

Det Internasjonale Energibyråets (IEA) seneste anslag fra midten av april antyder et etterspørselsbortfall for olje på ca. 23 pst. (23 millioner fat/dag) i 2. kvartal. Dette store, brå og midlertidige fallet i oljebruken i 2. kvartal utgjør en helt ekstraordinær begivenhet i oljemarkedet. Iverksatte smitteverntiltak har til nå hatt begrenset negativ effekt på verdens oljeproduksjon.. Kombinasjonene av disse forholdene har gitt et betydelig tilbudsoverskudd i 2. kvartal, noe som har medført at store mengder olje ender på lager.

Oljeprisen har som en konsekvens av situasjonen i markedet falt om lag 70 pst. siden inngangen til 2020.

Den ustabile situasjonen i oljemarkedet med lave og fallende oljepriser har ført til en reduksjon av statens inntekter. Situasjonen fører også til at oljeselskapene må redusere sine planlagte investeringsaktivitet innen leting, utbygging og drift. Dette får konsekvenser for leverandørindustrien og aktiviteten i norsk økonomi, samt mulighetene til å beholde og videreutvikle kompetansen i næringen. Å søke en raskere normalisering av oljemarkedet, for derigjennom å unngå store svingninger i aktivitets- og investeringsnivået og ivareta hensynene til norsk økonomi og statens inntekter må klart anses som et "vektig samfunnshensyn" som kan begrunne regulering av produksjonen.

Utgangspunktet for å regulere produksjonen av olje på norsk sokkel er en referanseproduksjon. Olje- og energidepartementet har etablert en slik referanseproduksjon med basis i opplysninger fra rettighetshaverne i søknadene om produksjonstillatelser for 2020 og ved rapporteringen til nasjonalbudsjettprosessen gjennomført høsten 2019. Departementet har, i samarbeid med Oljedirektoratet, justert opplysningene med ny viktig informasjon fra selskapene gjennom 1. kvartal 2020. Departementet har ikke hatt kontakt med rettighetshaverne på norsk sokkel i arbeidet med å fastsette referanseproduksjonen. Før reguleringen gjennomføres gjennom utstedelse av reviderte produksjonstillatelser for det enkelte felt vil berørte rettighetshetshaverne bli konsultert.

I referanseproduksjonen er det således justert for vedlikeholdsstanser som var planlagt gjennomført våren 2020, men som har blitt besluttet utsatt på grunn av smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19. I tillegg er det gjort justeringer som følge av produksjonserfaringen fra oppstartsfasen til Johan Sverdrup-feltet. Disse justeringen tilsier økt produksjon fra de aktuelle feltene i forhold til innrapporterte tall fra høsten 2019.

Referanseproduksjonen inkluderer ikke felt der operatøren i nasjonalbudsjettprosessen innrapporterte forventet produksjonsstart i 2020, men der oppstart nå er forskjøvet til 2021 blant annet som følge av innførte smitteverntiltak. Dette gjelder feltene Yme, Martin Linge, Njord, Hyme, Bauge og Tor.

Reguleringen gjelder norsk oljeproduksjon. Følgende felt vil derfor være unntatt reguleringen:

  • Gass- og kondensatfelt
  • Grensefelt mot andre land
  • Enkelte felt, der særskilte ressursforvaltningsmessige problemstillinger gjør seg gjeldende ved en produksjonsregulering, herunder felt i sen halefase

Produksjonsbegrensningen vil implementeres ved at Olje- og energidepartementet gir en revidert produksjonstillatelse for juni måned og perioden fra og med 1. juli 2020 til og med 31. desember 2020.