Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

154 milliarder kroner i statlige inntekter fra petroleumsvirksomheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen venter høyere inntekter fra petroleumsvirksomheten i 2021. Anslaget på 154 milliarder kroner er 55 milliarder kroner høyere enn i statsbudsjettet 2021.

— Inntektene fra petroleumsvirksomheten er viktige for å finansiere velferdsstaten vår. Årets inntekter bidrar til at vi under handlingsregelen kan forvente å bruke 4,5 milliarder kroner mer hvert år. Petroleumsvirksomheten legger grunnlaget for 200 000 arbeidsplasser over hele landet. Den gir også viktige, positive impulser inn i andre deler av norsk økonomi fordi den er kompetansetung, innovativ og høyteknologisk, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Anslaget for 2021 er basert på en oljepris på 557 kroner per fat, noe som er en oppjustering fra 424 kroner som var lagt til grunn i statsbudsjettet.

Store investeringer

Investeringene på norsk sokkel ventes å bli rundt 177 milliarder kroner i 2021. Dette er noe lavere enn i 2020 da flere feltutbygginger er gjennomført. Pandemien har medført betydelige utfordringer for gjennomføringen av enkelte større utbyggingsprosjekter, noe som trekker i retning av utsatte og økte investeringer. Investeringene på norsk sokkel utgjør rundt 19 prosent av samlede realinvesteringer i Norge.

— Det er ingen tvil om at 2020 var et krevende år for norsk økonomi med pandemi og smitteverntiltak. Petroleumsnæringen har håndtert situasjonen på en imponerende måte. Fellesskapet tjener på et høyt aktivitetsnivå på sokkelen, med inntekter til staten og arbeidsplasser over hele landet, sier Bru.

Total petroleumsproduksjon i 2021 anslås til om lag 229 millioner Sm3 oljeekvivalenter – eller rundt 3,9 millioner fat per dag. Dette er en liten økning på 1,3 prosent sammenlignet med 2020.