Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Konkurranse om persontogtilbud: Finansielle rammer for pensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringens forslag til finansielle rammer gjør at NSB og Mantena kan konkurrere på like vilkår med andre selskaper, og sikrer at eldre ansatte ikke rammes av endringer i pensjonsordninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I forbindelse med konkurranseutsetting av persontogtransporten har NSB forhandlet med sine fagforeninger om å endre pensjonsordning fra dagens ytelsesbaserte ordning til en innskuddsbasert ordning, slik andre togoperatører har. Det samme gjelder for togvedlikeholdsselskapet Mantena AS, som inntil i april i år var en del av NSB.

I revidert nasjonalbudsjett 2017 har regjeringen lagt fram forslag til finansielle rammer for at NSB og Mantena skal kunne gå over til ny pensjonsordning, og at dette kan skje uten at det rammer eldre arbeidstakere.

Konkurranse om persontogtilbudene
Forslagene til finansielle rammer inngår i regjeringens arbeid med å legge til rette for konkurranse om persontogtilbudene. Konkurranseutsettingen er en viktig del av jernbanereformen. Målet er at reformen skal gi passasjerer og næringsliv et enda bedre tilbud, samtidig som man sikrer at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt.

I forslaget til statsbudsjett for 2018 vil regjeringen presentere en helhetlig plan for konkurranseutsettingen av persontogtilbudene de kommende årene. En fremdriftsplan for trafikkpakkene Sør og Nord vil bli lagt fram senest i statsbudsjettet 2018. Det tas sikte på å sende ut konkurransegrunnlaget for trafikkpakke Sør (Jærbanen, Sørlandsbanen, Arendalsbanen) i oktober/november i år, med trafikkstart for operatør i juni 2019.  

For flere opplysninger om regjeringens forslag til finansielle rammer – se:

For flere opplysninger om konkurranseutsetting av persontogtilbudene – se: