Historisk arkiv

Statsministerens innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning om koronasituasjonen på pressekonferansen i Marmorhallen 19. februar 2021.

Read the introduction in English, Arabic, Russian, Polish, Somali and Urdu:

Kjære alle sammen.

Vi har nå lagt bak oss flere uker med strenge smitteverntiltak.

I januar gikk smitten mye ned.

Siden har kurven flatet ut.

Nå er det igjen tegn til at smitten kan være økende.

Ulike grupper har ønsket at vi lemper på tiltakene for nettopp dem.

Og mange har gode argumenter.

Summen av alle disse ønskene vil imidlertid resultere i økt smitte.

Jeg benytter anledningen til et sitat jeg har brukt i mange andre sammenhenger før, men som også gjelder for denne situasjonen, nemlig Jan P. Syses sitat: «Vi er imot summen av alt det vi er for».

Summen av å åpne for mye betyr også at smitten øker mye.

Summen av gode ønskene vil rett og slett medføre til at vi mister kontrollen.

Vi ønsker alle lettelser.

Men det er fortsatt for stor usikkerhet.
Smittesituasjonen er for ustabil.

Usikkerheten dreier seg først og fremst om de nye virusvariantene.

I løpet av den siste uken har vi lettet betydelig i tiltakene på Østlandet.

Fra og med 22. februar vil vi avslutte de regionale tiltakene for vestlandskommunene.
Det er gjort i dialog med kommunene fordi smittesituasjonen er bedre.

Selv om enkelte kommuner innfører lokale tiltak, vil lettelsene i sum føre til økt aktivitet og at folk treffer hverandre mer.

Sammen med en ustabil smittesituasjon, er det grunnen til at regjeringen har besluttet å videreføre de fleste nasjonale tiltakene. 

Det betyr blant annet at alle fortsatt bør begrense sosial kontakt.

Besøk skal fortsatt begrenses til fem gjester i tillegg til de som allerede bor sammen.

Det blir for risikabelt å lette mye på andre tiltak nå.

Til det har vi heller ikke nok erfaring med de nye virusvariantene.

Så vil vi gjøre en ny vurdering av tiltakene i midten av mars.

Selv om de fleste av tiltakene fortsetter, gjør vi noen endringer. Disse endringene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar.

De viktigste endringene er i tråd med regjeringens strategi. Barn og unge prioriteres.

Mange barn og unge har hatt det vanskelig lenge.
Få aktiviteter og lite sosial kontakt.

Derfor er jeg glad for at vi nå kan åpne forsiktig opp.

Jeg minner om at dette er nasjonale råd og regler.

Din lokale kommune kan ha strengere regler dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.

  • Barn og unge under 20 år kan i dag trene både innendørs og utendørs. Det vil fortsette.

  • Det nye er at barn og unge under 20 år kan konkurrere og være med på idrettsarrangementer. Innendørs kan det være inntil 50 personer på disse arrangementene. Utendørs er grensen 200. Det inkluderer utøvere, foreldre, trenere og småsøsken.

Alle må være fra samme kommune.

Det betyr for eksempel at et fotballag eller håndballag kan spille mot andre lag i samme kommune.

  • For utendørsidretter som ikke innebærer nærkontakt, som for eksempel individuelle idretter som langrenn, kan man ha konkurranser utendørs med deltakere fra hele idrettskretsen eller region der region brukes som geografisk avgrensning.

De vanlige arrangementsreglene gjelder, så det må fortsatt være et begrenset antall tilstede, men det vil altså være litt større muligheter nå de siste ukene av sesongen.

  • Mange har ønsket å åpne opp for seriespill i toppidretten. Det har vi ikke funnet rom for det nå. Men vi vil ha en dialog med idretten fremover, om hva som bør prioriteres når vi kan åpne mer opp.

I tillegg til å åpne opp i barneidretten, gjennomfører vi lettelser for studenter. Det skal Guri si litt mer om.

Men det er altså sånn at når vi letter på noen områder, så må vi, for at vi ikke skal få en situasjonen hvor smitten sprer seg for mye, gjøre innstramninger på andre områder.

Det vil helt sikkert oppleves som urimelig for noen.

Men det er summen av alt vi gjør som er avgjørende for hvor mye smitte det er i samfunnet.

Når noen nå får litt mer aktivitet, må vi ta ned belastningen noen andre steder.

Etter råd fra helsemyndighetene, flytter vi derfor skjenkestoppen fra midnatt til klokken 22. Det er en innstramming.

Det gjør det mulig å gi lettelser på andre områder, for eksempel for barn og unge.

Vi må ha god kontroll med grensene våre.
Vi gjør derfor noen endringer.

Reglene for innreisekarantene og karantenehotell strammes inn. Det skal Kjell Ingolf si mer om.

Samtidig åpner vi opp for at et begrenset antall av de aller viktigste kan komme hit for å jobbe.

Vi etablerer en søknadsbasert ordning for bedrifter som trenger å få inn personer for å jobbe. Den skal sikre innreise for ansatte som er strengt nødvendige for å opprettholde aktiviteten på norske arbeidsplasser.

Vi åpner for teknisk personell som utfører oppgaver som er nødvendig for å håndtere teknisk utstyr.
Et eksempel på dette er en ekspert som skal reparere en avansert maskin der denne ekspertisen ikke er i Norge.

Denne ordningen og åpningen vil ikke løse næringslivets behov for folk til vanlige arbeidsoppgaver. Risikoen ved å åpne for mange nå er fortsatt for stor.
Men ordningen kan bidra til at bedrifter får inn utenlandsk personell som er helt avgjørende for at driften ikke stopper opp og at norske ansatte fortsatt kan være i sin jobb.

Dersom det kommer lokale utbrudd, er nå hovedregelen at kommunene som skal håndtere disse.
Men det kan igjen komme situasjoner der kommunene ønsker at regjeringen raskt beslutter felles tiltak i regionen.
Sånn som vi for eksempel så ved utbruddet i Nordre Follo.

Regjeringen forenkler nå reglene vi bruker når kommunene ber om nasjonale tiltak i sin region. 
Jeg beklager at jeg nå tar fra mange gode poenger til sine kommentarartikler, men vi kommer ikke lenger til å bruke "ring 1" og "ring 2", og vi rydder opp i tiltaksnivåene.

Nå blir det tre nivåer av tiltak som kan vedtas nasjonalt. Fremgangsmåtene blir den samme som før. Jo mer alvorlig utbrudd, jo høyere nivå av tiltak.

Men jeg vil love dere at det blir sikkert rom for å harsellere med noe også i framtiden. Alt blir ikke perfekt nå heller. Men det blir litt enklere.

Det er komplisert å håndtere en pandemi. Det er mye vi må få på plass på kort tid, men vi forsøker så godt vi kan å få det forståelig og gjennomførbart. Med en hensikt: Å holde smitten nede.