Historisk arkiv

Strengere regler ved ankomst til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen varsler nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. Regjeringen vil også ha mer kontroll og strengere regler ved bruk av karantenehotell. Samtidig oppretter regjeringen en snever søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjonene. Den gjelder for teknisk personell, og skal være i drift fra 20. februar.

Read press release in English, Polish, Russian, Arabic, Tigrinya, Somali and Urdu:

– Smittesituasjonen i Norge og ikke minst i Europa tilsier at vi dessverre fortsatt må begrense antallet som reiser hit så mye vi kan. Samtidig må vi sørge for å opprettholde aktivitet i norske bedrifter, sier statsminister Erna Solberg (H).

Snever ordning
Regjeringen varslet tidligere i februar at det skal opprettes en svært snever søknadsbasert ordning for enkeltpersoner som næringslivet er avhengig av for å holde driften i gang. Denne ordningen er nå klar.

– I første omgang åpner vi for teknisk personell som utfører oppgaver som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet på norske arbeidsplasser. Vi vil nå se på om vi etter hvert kan åpne for andre arbeidstakere. Detaljer om dette kommer vi tilbake til etter en helhetlig vurdering av smittesituasjonen og næringslivets behov, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Ordningen vil ikke løse næringslivets behov for folk til vanlige arbeidsoppgaver. Risikoen ved å åpne for så mange er for stor. Ordningen omfatter utenlandske arbeidstakere som har teknisk kompetanse, og som er helt nødvendige for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr. Arbeidstakeren må ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker. Det er også en forutsetning at arbeidet er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i virksomheten.

Sjøfartsdirektoratet vil administrere ordningen, og bedrifter kan søke gjennom Altinn fra lørdag 20. februar kl. 10.00.

Karantenested må forhåndsgodkjennes
Arbeidstakere som får komme inn til Norge må fortsatt overholde de strenge karantenebestemmelsene.

Arbeidsgivere som stiller innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeidere, må få godkjent innkvarteringen av Arbeidstilsynet på forhånd.

– Arbeidstilsynet finner for mange brudd på smittevernsreglene ved kontroll av innkvarteringssteder for utenlandske arbeidere. Derfor foreslår regjeringen at innkvarteringsstedene skal være godkjent på forhånd slik at det blir lettere å ha kontroll på smittevernet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Ved innreise til Norge er det krav om å være i karantene når man kommer fra land med forhøyet smitte. Som hovedregel skal karantenen gjennomføres på karantenehotell. Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som kan dokumentere at arbeidsgiver stiller et forhåndsgodkjent oppholdssted til disposisjon, har ikke plikt til å bo på karantenehotell.

I søknaden til Arbeidstilsynet om godkjenning av innkvarteringssted skal arbeidsgiver dokumentere at det er mulig å bo der uten å ha kontakt med andre. Arbeidstaker skal ha eget bad og eget kjøkken eller matservering, og enerom med TV og internett.

For å få søknaden behandlet av Arbeidstilsynet må arbeidsgiver betale et gebyr. I tillegg vil arbeids- og sosialministeren foreslå mer penger til Arbeidstilsynet i revidert nasjonalbudsjett.

Ordningen trer i kraft mandag 22. februar.

– For å kontrollere smitten i Norge, er vi avhengige av å ha strenge tiltak for å redusere smitte fra andre land. Denne forhåndsgodkjenningen vil bidra til det, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Straff ved brudd på krav til oppholdssted
Regjeringen har i dag vedtatt endringer i covid-19-forskriften. Endringene sikrer at arbeidsgivere kan straffes dersom de ikke overholder kravene som stilles til oppholdssted for de ansatte.

– De aller fleste bedriftene er seriøse aktører som ønsker å følge reglene. Men det er viktig å ha et ris bak speilet for de useriøse aktørene som forsøker å omgå regelverket. Dessverre har vi også sett noen slike eksempler, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Strengere på karantenehotell
Regjeringen arbeider videre for strengere regler og mer kontroll ved bruk av karantenehotell.

Regjeringen vil raskt innføre en meldeplikt og en registreringsordning for de som kommer til karantenehotellet. Kommunene skal daglig kontrollere at de som har kommet til karantenehotellet, faktisk oppholder seg der og at smittevernreglene blir fulgt.

– Vi vil om kort tid komme tilbake med detaljene for hvordan dette skal gjøres. Det sentrale er at vi får en strengere praktisering og bedre kontroll av personer som oppholder seg på karantenehotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen vil også vurdere andre tiltak for å sørge for at karantenen gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

Flere på karantenehotell
Frem til nå har det vært slik at personer som kommer til landet med andre formål enn arbeid, og som ikke er folkeregistrert i Norge, kan gjennomføre karantene på et annet egnet oppholdssted enn karantenehotell. Nå vil det bli mindre mulighet til det. Hovedregelen blir nå at denne gruppen må på karantenehotell.

Det vil nå bare være mulighet til å få unntak fra kravet om å bo på karantenehotell for de som kommer til landet av særlige grunner, som for å ha samvær med egne barn eller delta i begravelse. Dette gjelder både for nordmenn og utlendinger. De må da legge frem bekreftelse på at de har annet egnet oppholdssted i karanteneperioden.

– Folk som bor i Norge uten å være folkeregistrert her, kan bare gjennomføre karantene der de har sin faste bopel og denne tilfredsstiller kravene til egnet oppholdssted. Det betyr at det må være mulig å unngå nærkontakt med andre, og at den som er i karantene må ha enerom, eget bad, eget kjøkken eller matservering, forklarer Mæland. Hvis boligen er leid, må leiekontrakten vare i minst seks måneder for at det skal være «fast bopel» etter bestemmelsen, sier Mæland.

I tillegg presiseres det i bestemmelsen at personer i samme husstand som kommer til Norge sammen, kan være i karantene på samme sted uten krav om enerom, eget bad og eget kjøkken. På denne måten kommer det klarere frem at bestemmelsen kun gjelder for ektefeller, samboere og deres barn.

– Vi gjør disse endringene for å sikre at reisende til Norge oppholder seg på et sted som er egnet for gjennomføring av karantene og for å styrke kontrollen med etterlevelsen av karantenereglene, sier Mæland.

Nye tiltak for å forhindre spredning av viruset

Regjeringen har flere nye anbefalinger:

  • Husstandsmedlemmer som bor sammen med en person som er i innreisekarantene oppfordres til også å være i karantene hvis de ikke har adskilte soverom og bad, eller det er vanskelig å holde to meters avstand.
  • Personer som bor sammen med personer i innreisekarantene, oppfordres til å teste seg på dag syv etter innreise selv om de ikke selv har vært i karantene.
  • Kommunene oppfordres til å sette i system et tilbud om karantenested for husstander der det ikke er mulig å holde god nok avstand.

Regjeringen vil også innføre nye plikter:

  • Det innføres et pålegg om test på dag syv for alle innreisende som ikke oppholder seg på karantenehotell.
  • Det innføres en plikt for kommunene, i den grad det er testkapasitet, å legge til rette for frivillig testing på dag syv av personer som oppholder seg på karantenehotell.

Regjeringen gjør følgende innstramminger i smittevernreglene:

  • Unntak fra krav om attest for negativ test tatt 24 timer før ankomst til Norge for militært personell som nevnt i utlendingsforskriften § 1-7 annet eller tredje ledd dersom de ankommer Norge med ikke-kommersiell transport, fjernes.
  • Unntak for innreisekarantene for flypersonell og togpersonell på godstog beholdes, men endres slik at testing for flypersonell innen et døgn erstattes av testing på grensen ved ankomst. Testregimet for togpersonell endres ikke.
  • Unntaket som gir særlige regler om innreisekarantene for militært personell endres slik at øvre absolutte grense for karantenekohort settes til 10 personer.
  • Det innføres krav om at yrkessjåfører som er unntatt krav om negativ test ved grensen og krav om karantene i arbeidstiden pålegges å bruke munnbind i alle situasjoner der de er ute av bilen på steder der det er andre mennesker.

Alle endringer der ikrafttredelse ikke er spesifikt nevnt, trer i kraft fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar.