Historisk arkiv

Kvinnemilliarden: Én milliard kroner til kvinners rettigheter og likestilling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge minst én milliard kroner til kvinners rettigheter og likestilling på bistandsbudsjettet i 2019. Dette er en økning på mer enn 68 millioner kroner. I tillegg til «kvinnemilliarden» kommer tiltak for bedre kvinne- og mødrehelse gjennom helsesatsingen og annen utviklingspolitisk innsats som styrker kvinners rettigheter.

– Kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter er under press. Dette er en kamp vi ikke kan tape. Derfor øker regjeringen innsatsen for kvinners rettigheter og likestilling, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Kvinnemilliarden inkluderer kjernebidrag på 100 millioner kroner til FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), 530 millioner kroner til FNs befolkningsfond (UNFPA), samt 372 millioner kroner til ulike målrettede tiltak for likestilling.

– Likestilling og kvinners rettigheter er et mål i seg selv, men å lykkes på disse områdene har også stor betydning for andre bærekraftsmål. Kjernen i Norges arbeid for likestilling er å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), inkludert familieplanlegging, mødrehelse og trygge og lovlige aborter, står sentralt i vår innsats, sier Astrup.

Alt arbeid for likestilling bygger på prioriteringene i Handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling (2016-2020). Arbeidet vil også baseres på den kommende Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet (2019-2022).

I Norge så vel som i Europa har økt deltakelse blant kvinner i arbeidslivet hatt betydelig positiv effekt på den økonomiske veksten. Tall fra OECD viser at bare innenfor OECDs medlemsland vil likestilling i arbeidslivet alene kunne gi tolv prosent økning i bruttonasjonalproduktet (BNP) frem mot 2030.

Vold mot kvinner og jenter er et stort problem i verden i dag. Det omfatter alt fra vold i nære relasjoner til seksualisert vold i konflikt.

– Mye gjenstår før alle kvinner og jenter har full frihet til å bestemme over egen kropp og planlegge sitt eget liv, sier utviklingsminister Astrup.

Skadelige skikker som barne- og tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er utbredt i mange regioner. Hver dag giftes nesten 40.000 jenter under 18 år bort og anslagsvis tre millioner jenter i Afrika står i fare for å utsettes for kjønnslemlestelse hvert år.

– Vi vil i 2019 jobbe for å redusere antallet jenter som opplever barne- og tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Som en del av dette arbeidet vil vi i løpet av neste år komme med en strategi for arbeidet mot skadelige skikker, sier utviklingsminister Astrup.