Historisk arkiv

Norsk ekspert setter agendaen for Europas forsvarsindustri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Av Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

Da Europakommisjonen trengte eksperter på forsvarsindustripolitikk sendte Forsvarsdepartementet Martin Blom, departementets første nasjonale ekspert i Brussel.

Martin Blom er nasjonal ekspert i Europakommisjonen og er med på å sette agendaen for morgendagens europeiske forsvarsindustri (Foto: Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen). Foto: Mads A. Danielsen/EU-delegasjonen

Martin Blom er på «utlån» fra Forsvarsdepartementet og er deres første nasjonale ekspert i Europakommisjonen, nærmere bestemt Generaldirektoratet for industri, indre marked, entreprenørskap og SMB (DG GROW). Han er en av over 50 norske nasjonale eksperter i Europakommisjonen. Enheten til Blom er sentral i arbeidet med å utvikle EUs forsvarsindustrielle politikk.

– Masteroppgaven tok for seg konsekvensene av EUs anskaffelsespolitikk for norsk forsvarsindustri,og i Forsvarsdepartementet jobbet jeg med regjeringens ubåtprosjekt. Det var med andre ord en bra match da jeg begynte i Kommisjonen i 2013, fastslår Blom.

Viktige arbeidsoppgaver

– Du har et hovedansvar for oppfølging av EUs «Preparatory Action for Defence Research». Hva går det ut på?

– «Preparatory Action» er et 3-årig prøveprosjekt som går ut på at EU vil finansiere forskning i den europeiske forsvarsindustrien. EU finansierer allerede ikke-forsvarsrelatert forskning gjennom Horisont 2020 for betydelige beløp hvert år, men ikke forskning relatert til forsvar.

– Hvorfor gjør EU dette?

– Sektoren kjennetegnes av dyre forskning- og utviklingskostnader og det kan ta 20-30 år fra prosjektstart til ferdig produkt. Spesielt etter finanskrisen kuttet de fleste EU-land investeringene i forsvarsforskning drastisk. Hvis den trenden fortsetter og ikke enkeltland eller EU foretar seg noe, risikerer vi at Europas forsvar blir utdatert. Målet er å sikre Europa et godt forsvar også 20 år frem i tid, sier Blom.

– Er ikke forsvarspolitikk et nasjonalt anliggende?

– Formålet med Preparatory Action er å vise at det med EU-midler er mulig å støtte forsvarsrelaterte forskningsprosjekter som enkeltland ikke kunne gjort på egenhånd. Disse forskningsprosjektene vil kunne danne grunnlag for militære kapabiliteter EU trenger. Hvis Preparatory Action lykkes, kan det lede til at EU støtter forsvarsrelatert forskning på linje med andre forskningsprosjekter, understreker Blom.

– Hva er det beste med jobben?

– Støtte til forsvarsforskning er upløyd mark for Europakommisjonen. Det skjer i tett dialog med medlemsland og EU-institusjoner som European Defence Agency (EDA). Det å være med og påvirke ny politikk, og bli kjent med og forholde seg til alle de ulike aktørene gjør arbeidet svært spennende, fremhever Blom.

Regulerer europeisk våpensalg

– Et annet viktig område jeg jobber med er EUs direktiv for forsendelser av forsvarsrelaterte produkter internt i EU. Slik eksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester med potensiell militær anvendelse ikke kan eksporteres uten en lisens utstedt av nasjonale myndigheter, sier Blom.

Europakommisjonen har som mål at markedet for forsvarsmateriell skal bli en fullt integrert del av det indre marked. Gjennom EØS-avtalen er også Norge del av dette samarbeidet.

Blom presiserer at det er mye oversendelse av slikt materiale mellom EU-land, ofte i form av små bestanddeler som settes sammen til forsvarsrelaterte produkter i et annet land. Kontrollen med denne handelen er meget streng.

– Ta for eksempel en skrue. Den er i seg selv ufarlig, men skal den brukes i en stridsvogn eller et jagerfly må myndighetene vite hvor den skal, hvem som skal bruke den og hvorfor, før de tillater at den sendes ut av landet. Det tar ofte to til tre måneder å behandle slike søknader. Hvis et militært fly mangler en del som lages i et annet land, må man ha tilgang til store lagre med reservedeler for at flyet skal kunne fly mens man venter på eksporttillatelsen. Dette er tungvint og veldig dyrt, poengterer Blom.

Et viktig tiltak fra Blom sin enhet i DG GROW er opprettelsen av såkalte generelle eksportlister.

– Du slipper å søke på forhånd om eksporttillatelse til et annet EU-land dersom forsvarsmateriell er plassert på en slik liste. Generelle lisenser er mye mer effektivt og sparer industrien for store kostnader, sier Blom.

Finner og løser problemer i forsvarsindustrien

En viktig del av arbeidet til Blom er å identifisere hvilke utfordringer industrien møter i markedet, og å gjennomføre tiltak for å rette på problemene.

– Hvilke andre utfordringer har dere oppdaget og hva gjør dere med det?

– Foruten Preparatory Action, som adresserer en av de største utfordringene, er innføringen av direktivet for eksportkontroll heller ikke problemfri.Generelle lisenser blir ikke brukt i så stor grad som tiltenkt. Vi ser derfor nå på hva vi kan gjøre for å bedre den situasjonen. Videre kan det for eksempel være vanskelig å navigere gjennom alle EUs regelverk for små bedrifter. Det er derfor et eget fokus på å hjelpe små og mellomstore forsvarsbedrifter med informasjon de trenger via nettverksmøter og workshoper.

Viktig med nasjonale eksperter

– Du er Forsvarsdepartementets første nasjonale ekspert i Europakommisjonen. Hvorfor er ordningen viktig for Norge?

– Norge får viktig kompetanse og internasjonalt nettverk. Jeg har også jevnlig kontakt med departementet og hjelper dem med å fange opp viktige saker tidlig. Det er verdifullt å vite tidlig om EUs rammeprogram inneholder mer forsvarssamarbeid og hvilke støtteordninger Norge kan ta del i, avslutter Blom.

Mer informasjon

Les mer om Norges samarbeid med EU på det forsvars- og sikkerhetspolitiske området.

Les mer om ordningen med nasjonale eksperter.