Historisk arkiv

Ny leder og medlemmer i Nasjonalt geodataråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Alvhild Hedstein, administrerende direktør for Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), er ny leder for Nasjonalt geodataråd. Det er også utnevnt flere nye medlemmer i geodatarådet for perioden 2016 til 2019.

Rådets mandat er å sikre samarbeidet mellom alle som forvalter og bruker samfunnets geografiske informasjon.

Rådet skal gi råd om norsk geodatapolitikk til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og bidra til samarbeid om og bruk av geodata hos offentlige myndigheter og andre som bruker den geografiske infrastrukturen.

Rådet skal følge gjennomføringen av geodataloven og det europeiske INSPIRE-direktivet, og gi råd eller uttalelser som det finner hensiktsmessig.

God tilgang til offentlig geografisk informasjon blir stadig viktigere for næringslivet, kommuner og andre brukere.

Det nye rådets medlemmer:

 • Alvhild Hedstein, administrerende direktør Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) – leder.
 • Kirsti Slotsvik, kystdirektør Kystverket
 • Anne Cathrine Frøstrup, kartverkssjef Kartverket
 • Jens Sunde, assisterende direktør Meteorologisk institutt
 • Tore Brenden, leder Forsvarets militærgeografiske tjeneste
 • Jon Lea, fagdirektør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Gyda Grendstad, avdelingsdirektør Statens vegvesen
 • Morten Smelror, administrerende direktør Norges Geologiske Undersøkelser
 • Bjørn Bjørnstad, avdelingsdirektør Miljødirektoratet
 • Harald Danielsen, rådmann Arendal kommune
 • Ellen de Vibe, etatsdirektør Oslo kommune
 • Geir Hansen, administrerende direktør Geodata, representant fra Geomatikkbedriftene
 • Mona Høiås Sæther, enhetsleder Trondheim kommune, representant fra GeoForum
 • Christine Korme, direktør for digitalisering og fornying Abelia