EØS-notatbasen

INSPIRE-direktivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE)...

Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE)...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.11.2004

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.06.2010

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten ble vedtatt 14. mars, og trådte i kraft i EU 15. mai 2007.

Utfyllende bestemmelser til rettsakten er gitt i fem gjennomføringsrettsakter, se egne EØS-notater om dette:

 • forordning (EF) 1205/2008 om metadata
 • vedtak 2009/442/EF om overvåking og rapportering
 • forordning (EF) 976/2009 om nettjenester
 • forordning (EU) 268/2010 om EU-institusjoners tilgang til geodatasett og geodatatjenester
 • forordning (EU) 1089/2010 om samvirkningsevne til geodatasett og geodatatjenester

Norske eksperter medvirket under forberedelsen av rettsakten, og deltar i arbeidet med gjennomføringsrettsaktene. Det er etablert et nettverk mellom de ansvarlige departementene i de nordiske landene i arbeidet med rettsakten, gjennomføringsrettsaktene og nasjonal implementering.

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø 1. oktober 2003, 24. november 2004, 28. september 2005, 13. februar 2007 og 18. juni 2007. Den ble presentert for EØS-referansegruppen for miljø 21. september 2005. Norsk arbeid med INSPIRE blir koordinert gjennom forvaltningssamarbeidet Norge digitalt. I tillegg fungerte en egen koordineringsgruppe med representanter fra Miljøverndepartementet, NGU, KLIF, Kartverket m.fl. under arbeidet med rettsakten. Kartverket er fra 3. september 2010 nasjonal geodatakoordinator, og er i den forbindelse norsk kontaktpunkt mot Kommisjonen. Miljøverndepartementet representerer Norge i INSPIRE-komiteen.

Departementet sendte høsten 2004 ut en orientering om det daværende forslag til rettsakt på høring til departementene, miljøvernetatene og berørte fagmiljøer. Kartverket utarbeidet i mai 2007 en forhåndsvurdering av rettsakten.

Departementet sendte forslag til gjennomføring av rettsakten på alminnelig høring november 2008 til februar 2009. I forbindelse med høringen arrangerte Geoforum med bidrag fra departementet, et høringsseminar 3. februar 2009 i Oslo med ca. 110 deltakere. Departementet har forelagt høringsuttalelsene for rådet for Norge digitalt. Rådet anbefalte at Norge gjennomfører rettsakten med grunnlag i en geodatalov.

Departementet sendte forslag til utfyllende bestemmelser i form av forskrift til loven på alminnelig høring februar til april 2011. I den forbindelse arrangerte Geoforum med bidrag fra departementet, et nytt høringsseminar 31. mars 2011 med ca 80 deltakere. Arbeidet med forskriften ble drøftet i rådet for Norge digitalt og referansegruppen for Norge digitalt.

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 55/2010 av 30. april 2010 å ta inn rettsakten i EØS-avtalen med visse tilpasninger i tidsfristene for EFTA-landene. Stortinget samtykket til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning 14. juni 2010, jf. Prop. 120 S (2009-2010) Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 55/2010 av 30. april 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE). Beslutningen trådte i kraft 1. juli 2011.

Rettsakten gjennomføres i norsk rett med geodataloven. Loven ble satt i kraft 3. september 2010 med unntak av §§ 5 og 8 om offentlige geodatatjenester (nettjenester), dataharmonisering, samvirkningsevne og metadata som ble satt i kraft 1. mai 2012. Utfyllende regler om gjennomføringen er gitt i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften). Forskriften trådde i kraft 8. august 2012.

EØS-komiteen vedtok ved beslutning nr. 137/2012 av 13. juli 2012 å endre fristene for gjennomføringen i EFTA-landene basert på et fast tre års tillegg i forhold til EU-timeplanen. De fleste fristene ble dermed noe lengre for EFTA-landene enn det det var lagt opp til i beslutning nr. 55/2010. Fristen for å gjennomføre nødvendige regelendringer ble imidlertid framskutt fra 1. juli 2013 til 15. mai 2012, i praksis 14. juli 2012 da beslutningen trådte i kraft.

Frister for den praktiske gjennomføringen i EØS/EFTA-landene framgår av direktivet og gjennomføringsrettsaktene med de tilpasninger som framgår EØS-komiteens beslutning nr. 137/2012 og etterfølgende beslutning nr. 137/2014 og 30/2016. Fristene kan oppsummeres som følger:

 • 15. mai 2012 - imøtekomme forespørsler om datadeling mellom myndigheter
 • 15. mai 2013 - utarbeide resultatindikatorer for året 2012 og sende første gjennomføringsrapport til ESA
 • 3. des. 2013 - etablere metadata for vedlegg I- og II-data
 • 9. mai 2014 - ha søke- og visningstjenester i initiell drift
 • 19. okt. 2014 - kunne dele data med fellesskapsinstitusjoner på harmoniserte vilkår
 • 9. nov. 2014 - ha søke- og visningstjenester i full drift
 • 28. juni 2015 - ha nedlastings- og transformasjonstjenester i initiell drift
 • 23. nov. 2015 - gi tilgang til nyetablerte eller vesentlig omstrukturerte vedlegg I-data på harmonisert form
 • 28. des. 2015 - ha nedlastings- og transformasjonstjenester i full drift
 • 4. feb. 2016 - gi tilgang til nyetablerte vedlegg I-data på harmonisert form med bruk av fastsatte datakoder
 • 15. mai 2016 - utarbeide andre gjennomføringsrapport til ESA
 • 3. des. 2016 - etablere metadata for vedlegg III-data
 • ​31. des 2017 - nettjenestene skal håndtere metadata i samsvar med nye krav i forordning (EU) nr. 1312/2014
 • 21. okt. 2018 - gi tilgang til nyetablerte eller vesentlig omstrukturerte vedlegg II og III-data på harmonisert form
 • 10. des 2018 - aktiverbare geodatatjenester skal være i samsvar med krav fastsatt i forordning (EU) nr. 1089/2010 vedlegg V 
 • 10. des 2019 - aktiverbare geodatatjenester som operer på nyetablerte eller vesentlig omstrukturerte data, skal ha samvirkningsevne i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010 vedlegg VI, og dersom det er mulig være harmonisert i samsvar med vedlegg VII
 • 23. nov. 2020 - gi tilgang til eksisterende vedlegg I-data tilgjengelig på harmonisert form
 • 4. feb. 2021 - gi tilgang til eksisterende vedlegg I-data tilgjengelig på harmonisert form med bruk av fastsatte datakoder
 • 21. okt. 2023 - gi tilgang til eksisterende vedlegg II og III-data på harmonisert form
 • 10. des. 2024 - aktiverbare geodatatjenester som operer på eksisterende data, skal ha samvirkningsevne i samsvar med forordning (EU) nr. 1089/2010 vedlegg VI, og dersom det er mulig være harmonisert i samsvar med vedlegg VII

Alle gjennomføringsrettsaktene er vedtatt som opprinnelig forutsatt, i og med vedtaket av forordning (EU) nr. 1311/2014 og 1312/2014 av 10 desember. 2014. Gjennomføringsrettsaktene er inkorporert i norsk rett med geodataforskriften. Ved forskrift 23. februar 2016 nr. 185 om endring i forskrift om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften), ble det tatt inn en redaksjonell endring i gjennomføringen av direktivet artikkel 11(1).

Sammendrag av innhold

INSPIRE skal sikre tilgang til offentlig forvaltet geografisk informasjon (geodata), bl.a. om natur, samferdsel, bebyggelse, befolknings- og miljøforhold. INSPIRE fokuserer på behovene innenfor miljøpolitikken, men vil også ha betydning for andre sektorer. INSPIRE skal gjennomføres trinnvis 2009-2020.

Geodata fra ulike etater og forvaltningsnivå skal kunne sammenstilles og gjøres tilgjengelig på tvers av administrative grenser og organisatoriske skiller. Dette forutsetter at det blir etablert felles standarder og tjenester for elektronisk søk og uttak av data. Rettsakten skal bane vei for en gradvis harmonisering av geodata mellom landene, men er i seg selv ikke et program for innsamling av ny informasjon. INSPIRE skal bygge på de enkelte lands nasjonale geografiske infrastrukturer.

Kommisjonen begrunnet forslaget med at INSPIRE vil gi både miljømessige og bredere samfunnsgevinster, inkludert gevinster for privat sektor. Kommisjonen tallfestet de rene miljøgevinstene til mellom 230 og 600 mill. kr pr. år per land. Kommisjonen antok at kostnadene for offentlig virksomhet vil beløpe seg til i gjennomsnitt 30-45 mill. kr pr. år per land.

Rettsakten krever at landene etablerer og opererer følgende elektroniske nettjenester:

 • søketjenester, som gjør det mulig å søke etter geodata
 • visningstjenester, som gjør det mulig å vise geodata
 • nedlastningstjenester, som gjør det mulig å laste ned eller få direkte tilgang til geodata
 • omformingstjenester, som gjør det mulig å omforme (transformere eller konvertere) geodata slik at de kan samvirke med andre geodata
 • aktiveringstjenester, som gjør det mulig å aktivere andre geodatatjenester

Tema som er omfattet av rettsakten, er listet i tre vedlegg til direktivet, gruppert i 34 temaområder.

Vedlegg-I:

 • Koordinatbasert referansesystem
 • Geografiske rutenettsystemer
 • Stedsnavn
 • Administrative enheter
 • Adresser
 • Eiendomsteiger
 • Transportnett
 • Hydrografi
 • Vernede områder

Vedlegg-II:

 • Høyde
 • Arealdekke
 • Ortofoto
 • Geologi

Vedlegg-III:

 • Statistiske enheter
 • Bygninger
 • Jordarter
 • Arealbruk
 • Menneskers helse og sikkerhet
 • Allmennyttige og offentlige tjenester
 • Anlegg for miljøovervåking
 • Produksjons- og industrianlegg
 • Anlegg for landbruk og akvakultur
 • Befolkningsfordeling - demografi
 • Områder med særskilt forvaltning, restriksjoner eller regulering samt rapporteringsenheter
 • Naturlige risikoområder
 • Atmosfæriske forhold
 • Meteorologiske geografiske forhold
 • Oseanografiske geografiske forhold
 • Havområder
 • Bio-geografiske områder
 • Habitater og biotoper
 • Fordeling av arter
 • Energiressurser
 • Mineralressurser

Rettsakten krever at landene skal:

 • utarbeide metadata for alle aktuelle geodatasett og ‑tjenester, dvs. beskrivende informasjon som gjør det mulig å finne fram til, sette opp oversikter og anvende de aktuelle geodatasettene og ‑tjenestene
 • gjøre alle aktuelle geodatasett tilgjengelige på harmonisert form
 • samarbeide om grenseoverskridende geodatasett
 • vedta nasjonale bestemmelser som sikrer at offentlige myndigheter som ivaretar miljøoppgaver, får gjensidig tilgang til alle aktuelle geodatasett og ‑tjenester
 • utpeke et nasjonalt kontaktpunkt mot Kommisjonen, kontaktpunktet skal støttes av en nasjonal samordningsstruktur
 • rapportere gjennomføringen av den til Kommisjonen

Søketjeneste, og i utgangspunktet visningstjenestene, skal være gratis for allmennheten. Krav om betaling må være forenlig med det overordnede målet om å forenkle delingen av geodata myndighetene i mellom. Det skal ikke kreves betaling for geodata som leveres til fellesskapsinstitusjoner i forbindelse med miljørapportering. Ordningene skal på like vilkår også være åpne for organ etablert etter internasjonale miljøavtaler.

Kommisjonen skal operere en felles europeisk internettportal som skal gi tilgang til de nasjonale tjenestene.

Rettsakten er et rammedirektiv. Kommisjonen skal gi utfyllende regler i form av gjennomføringsrettsakter. Det omfatter regler om:

 • Metadata (dokumentasjon av data og tjenester) (artikkel 5)
 • Samvirkningsevne (interoperabilitet) og harmonisering av data og tjenester (artikkel 7)
 • Nettjenester (artikkel 16)
 • Vilkår for fellesskapsinstitusjonenes tilgang til geodata og tjenester (artikkel 17 nr. 8)
 • Kontroll av den geografiske infrastrukturen og rapportering av gjennomføringen av direktivet (artikkel 21)

Merknader

Hjemmelen for rettsakten er TFEU artikkel 175 nr. 1 som refererer seg til traktatens miljømål, jf. artikkel 174.

Rettsakten er gjennomført med lov 3. september 2010 nr. 56 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven), jf. Prop. 121 L (2009-2010), med utfyllende bestemmelser i forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften)

Gjennomføringen baserer seg på en videreføring av det eksisterende forvaltningssamarbeidet Norge digitalt. Norge digitalt er et samarbeid mellom kommuner, statlige etater, store offentlige brukere av geodata og andre virksomheter som leverer data til den geografiske infrastrukturen. Gjennomføringen får ingen vesentlige administrative konsekvenser ut over det som følger av at det eksisterende offentlige samarbeidet om deling av geodata i Norge formaliseres med hjemmel i lov. Gjennomføringen av rettsakten vil medføre økte kostnader for Kartverket og om lag 25 andre berørte fagetater med ansvar for geodata omfattet av loven. De økte kostnadene er til sammen anslått til ca. 32 mill. kr per år, herav ca. 17 mill. kr per år forbundet med tiltak rettet mot kommunesektoren. Se nærmere omtale i Prop. 121 L (2009-2010) kap. 10.3. Kostnadene forbundet med tiltak rettet mot kommunsektoren vil i hovedsak dekkes av Kartverket basert på en løsning med standardiserte grensesnitt og nye felleskomponenter rundt distribusjonsbaser i et felles driftsmiljø plassert ved Kartverket.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø, og er funnet relevant og akseptabelt.

Et stort flertall av myndigheter og andre som har uttalt seg til rettsakten, har sluttet seg til departementets forslag om å gjennomføre rettsakten i form av en ny geodatalov. En oppsummering av de ulike uttalelsene er tatt inn i Prop. 121 L (2009-2010) kap. 7. En oppsumering av uttalelsene til forskriften framgår av et eget notat 8. august 2012 om forskriften utarbeidet av Miljøverndepartementet.

Vurdering

INSPIRE føyer seg i utgangspunktet godt til gjeldende norsk politikk, jf. St. meld. nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle, og St. meld. nr. 30 (2002-2003) "Norge digitalt" et felles fundament for verdiskaping.

Rettsakten vil bedre tilgangen til miljøinformasjon for offentlige myndigheter nasjonalt og internasjonalt. Den vil antakelig også få positive ringvirkninger for tilgang til, og bruk av, offentlig informasjon generelt. Norge kan antakelig høste fordel av vår internasjonale satsing på standardisering av geografisk informasjon. Det vil være viktig for Norge å komme i tett kontakt med EU i det videre harmoniseringsarbeidet, slik at INSPIRE også i fortsettelsen passer med norske løsninger.

De mer praktiske og tekniske sidene ved gjennomføringen av rettsakten framkommer av de ulike gjennomføringsrettsaktene. 

Rettsakten er funnet EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

EUs informasjonsside om INSPIRE: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/

Geoportalen "Geonorge" med bl.a. informasjon om Norge digitalt: https://www.geonorge.no/  

Departementets temaside om geodataloven, geodataforskriften og INSPIRE: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/kart/geodataloven/id749728/

Geodataloven: http://www.lovdata.no/all/hl-20100903-056.html

Geodataforskriften: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20120808-0797.html

Prop. 121 L (2009-2010): http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/prop/2009-2010/Prop-121-L-2009-2010.html?id=604166

Prop. 120 S (2009-2010): http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/prop/2009-2010/Prop-120-S-2009-2010.html?id=604259

Departementets høring 2015 av endringer i geodataforskriften: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endring-av-geodataforskriften/id2405915/

Departementets høring 2014 av endringer i geodataforskriften: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Horing---Forslag-til-endring-av-geodataforskriften-/id765546/

Departementets høring av forslag til geodataforskrift: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2011/horing-av-forslag-til-forskrift-om-infra.html?id=632247 

Departementets høring av forslag til geodatalov: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/hoeringer/hoeringsdok/2008/horing-om-gjennomforing-av-inspire-direk.html?id=534986 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2004)516
Rettsaktnr.: 2007/2/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32007L0002

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2007
Frist returnering standardskjema: 08.06.2007
Dato returnert standardskjema: 19.06.2007
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2010
Nummer for EØS-komitebeslutning: 055/2010
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 07.11.2008
Høringsfrist: 15.02.2009
Frist for gjennomføring: 15.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 01.05.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.08.2012

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker