Høringer

Høring - Forslag til endring av geodataforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om endring av geodataforskriften på alminnelig høring. Bakgrunnen for endringen er nye EU-regler om INSPIRE (geografisk infrastruktur i Europa).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2014

Vår ref.: 14/5433-2

Krav til samvirkningsevnen til geodata – Høring om endring av geodataforskriften som følge av nye INSPIRE-regler (geografisk infrastruktur i Europa)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette frem forslag til forskrift om endring av geodataforskriften på alminnelig høring.

Frist for høringsuttalelser er 10. oktober 2014.

Forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften) setter tekniske krav til harmonisering og samvirkningsevnen (interoperabilitet) til en rekke offentlige geodata. Det er nødvendig å gjøre noen mindre endringer i forskriften som følge av at endrede EU-regler under INSPIRE-direktivet.

Endringen følger av forordning (EU) nr. 1253/2013 av 21. oktober 2013 som endrer forordning (EU) nr. 1089/2010 om samvirkningsevnen til geodatasett og geodatatjenester.

Endringen foreslås tatt inn i geodataforskriften på følgende måte:

  • det tas inn en henvisning til endringsforordningen i gjeldende inkorporeringsbestemmelse i geodataforskriften § 6 andre ledd
  • gjeldende bestemmelse om gjennomføringsfrister i forskriften § 15 andre ledd oppdateres med nye frister

Fristene for tilpasning til de nye kravene for data som omfattes av geodataforskriften § 2 første ledd nummer 10 til 34 blir:

  • 21. oktober 2018 for nylig innsamlede og sterkt omstrukturerte data
  • 21. oktober 2023 for andre eksisterende data

Departementet foreslår ingen endringer i gjeldende frister for tilpasning til kravene om harmonisering og samvirkningsevne for data som omfattes av geodataforskriften § 2 første ledd nummer 1 til 9, dvs.:

  • 23. november 2015 for nylig innsamlede og sterkt omstrukturerte data
  • 23. november 2020 for andre eksisterende data

De administrative, økonomiske og miljømessige konsekvensene av geodataloven er omtalt i Prop. 121 L (2009-2010) kapittel 10. Konsekvensene ble vurdert på nytt i forbindelse med vedtakelsen av geodataforskriften 8. august 2012. Forslaget her om endringer i geodataforskriften innebærer i seg selv ingen ytterligere konsekvenser.

Kravene gjelder for kommuner og fylkeskommuner bare når de etter annen lov eller forskrift har plikt til å samle inn eller formidle slike geodata. Harmonisering og samvirkningsevnen til slike data ivaretas gjennom samarbeidet Norge digitalt. Endringen i geodataforskriften medfører således ingen vesentlige praktiske endringer for kommunene og fylkeskommunene.

Fristen etter EØS-avtalen for å gjennomføre forskriftendringen var 28. juni 2014 og er således oversittet. Av denne grunn og siden sakens realiteter har vært hørt blant berørte virksomheter i forbindelse med utarbeidingen av EU-forordningen, har departementet satt en kort høringsfrist.

Med hilsen

 

Erik Vieth Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Dag Høgvard
fagdirektør

Artsdatabanken
Brønnøysundregistrene
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fiskeridirektoratet
Fylkesmannsembetene
Havforskningsinstituttet
Helsedirektoratet
Kartverket
Kystverket
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Norges geologiske undersøkelse
Norges vassdrags- og energidirektorat
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Reindriftsforvaltningen
Skog og landskap
Statens helsetilsyn
Statistisk sentralbyrå
Geoforum
KS
Samordningsgruppen for geografisk informasjon v/Kartverket
Departementene