Høring - endring av geodataforskriften

Høring om endring av geodataforskriften som følge av nye INSPIRE-regler (geografisk infrastruktur i Europa). Endringene gjelder krav til aktiverbare geodatatjenester, jf. forordning (EU) nr. 1311/2014 og nr. 1312/2014, begge av 10. desember 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2015

Vår ref.: 14/5433-28

Krav til aktiverbare geodatatjenester – Høring om endring av geodataforskriften som følge av nye INSPIRE-regler (geografisk infrastruktur i Europa)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger med dette fram forslag til endring av geodataforskriften på alminnelig høring.

Frist for høringsuttalelser er 10. august 2015.

Forskrift 8. august 2012 nr. 797 om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataforskriften) setter tekniske krav til harmonisering og samvirkningsevnen (interoperabilitet) for offentlige geodata og tilhørende geodatatjenester. Det er nødvendig å gjøre noen mindre endringer i forskriften som følge av endrede EU-regler under INSPIRE-direktivet1.

1 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF av 14. mars 2007 om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskapet (INSPIRE)

Endringene følger av forordning (EU) nr. 1311/2014 og nr. 1312/2014, begge av 10. desember 2014.

Endringene er av teknisk art og er av begrenset omfang. Først og fremst innføres det krav om dokumentasjon av geodatatjenester som skal være tilgjengelig (aktiverbare) gjennom den offentlige infrastrukturen for geografisk informasjon. Endringene trådte i kraft i EU 31. desember 2014.

Prosessen med å ta inn endringene i EØS-avtalen har startet opp. Departementet regner med at EØS-komiteen vil fatte sin beslutning medio 2015. Vi legger til grunn at beslutningen vil følge tidligere opplegg for gjennomføring av INSPIRE-rettsakter i EFTA, dvs. at Norge, Island og Liechtenstein får tre år lengre frister enn de som gjelder for EU-landene.

Kravene gjelder når offentlige virksomheter etablerer geodatatjenester som skal være aktiverbare for eksterne brukere som elektroniske maskin-til-maskin-tjenester. De nye reglene etablerer standarder for dette som gjør det lettere å oppnå hensikten med tjenestene. Kravene gjelder ikke publikumsløsninger, internettportaler eller liknende. Kravene gjelder heller ikke interne tjenester til bruk i egen virksomhet.

De administrative, økonomiske og miljømessige konsekvensene av geodataloven er omtalt i Prop. 121 L (2009-2010) kapittel 10. Konsekvensene ble vurdert på nytt i forbindelse med vedtakelsen av geodataforskriften 8. august 2012. Forslaget her om endringer i geodataforskriften innebærer i seg selv ingen ytterligere konsekvenser.

Kravene gjelder for kommuner og fylkeskommuner bare når tjenestene opererer på geodata innenfor datatema omfattet av direktivet, og kommunene etter annen lov eller forskrift har plikt til å samle inn eller formidle dataene. Harmonisert tilgang til slike data ivaretas primært gjennom samarbeidet Norge digitalt. Endringen i geodataforskriften medfører således ingen vesentlige praktiske endringer for kommunene og fylkeskommunene.

Departementets høringsnotat og liste over høringsinstanser er elektronisk tilgjengelig fra www.regjeringen.no/2405915.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/2405915. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Kari Strande (e.f.)

avdelingsdirektør

Dag Høgvard

fagdirektør

Departementene
Artsdatabanken
Brønnøysundregistrene
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard,
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Domstolsadministrasjonen
Fiskeridirektoratet,
Havforskningsinstituttet
Helsedirektoratet
Jernbaneverket
Kartverket
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Mattilsynet
Meteorologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges geologiske undersøkelse
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk polarinstitutt
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Reindriftsforvaltningen
Riksantikvaren
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statistisk sentralbyrå
Statsbygg
Samarbeidet Norge digitalt v/Samordningsgruppen for geografisk informasjon (co Kartverket)
Geoforum
KS